„Bažnyčiosžinios“.2003 balandžio 15, Nr. 7. <<< atgal į numerio turinį


Mirė kun. jubil. Jonas Palukaitis (1904–2003)

Balandžio 6 d. mirė Prienų parapijos altaristas kunigas jubiliatas Jonas Palukaitis. Kun. J. Palukaitis gimė 1904 m. balandžio 29 d. Kudirkos Naumiesčio (tuomet Vladislavovo) parapijoje, Kasikėnų kaime. Mokėsi Vladislavovo pradinėje mokykloje, „Žiburio“ gimnazijoje Šakiuose ir Kudirkos Naumiestyje. 1921 metais įstojo į Kunigų seminariją Gižuose, kurią baigė 1927-aisiais, ir Vilkaviškio vyskupo Antano Karoso buvo įšventintas kunigu.

Iki 1941 metų kun. Jonas Palukaitis vikaravo Šventežeryje, Seirijuose, Žemojoje Panemunėje, Šakiuose, Vilkaviškio katedroje ir Virbalyje. Vėliau buvo paskirtas Zapyškio klebonu, o 1950-aisiais perkeltas į Vilkaviškį eiti šios parapijos klebono ir dekano pareigas. 1952 metais kun. Jonas Palukaitis areštuotas, nuteistas 25-eriems metams lagerio ir išvežtas į Sibirą, bet po dvejų metų grąžintas į Lietuvą. Iki 1960 metų ėjo altaristo pareigas Kauno arkikatedroje, Sintautuose ir Alytaus šv. Angelų Sargų parapijoje. Pora metų vikaravo Veisiejuose, o 1962-aisiais paskirtas Krosnos parapijos klebonu. Po metų už vaikų katechizavimą valdžia iš jo atėmė registracijos pažymėjimą bei uždrautė eiti kunigo pareigas. 1964 metais kun. Jonas Palukaitis buvo paskirtas altaristu į Leipalingį, paskui po vienerius metus vikaravo Kalvarijoje ir Kapsuke. Nuo 1967 metų ėjo klebono pareigas Sangrūdoje, o nuo 1970-ųjų – Alksninėje. 1975 metais buvo paskirtas altaristu į Kalvariją, po metų iškeltas į Prienus, kur šias pareigas ėjo su vikaro teisėmis ir pareigomis. Prienų parapijoje kunigas jubiliatas Jonas Palukaitis darbavosi daugiau nei du dešimtmečius. Dėl sveikatos amputavus iš pradžių vieną, po to ir kitą koją, velionis nuo 2001 metų iki mirties gyveno pas savo giminaičius Teresę ir Vilių Valeckus Vilniuje, kur buvo jų rūpestingai slaugomas ir globojamas.

Kunigas jubiliatas Jonas Palukaitis palaidotas balandžio mėnesio 9 d. Kudirkos Naumiesčio kapinėse. Laidotuvių Mišias kartu su Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila, Telšių vyskupu Jonu Boruta SJ ir vyskupu emeritu Juozu Žemaičiu MIC koncelebravo 23 kunigai. Per pamokslą vyskupas Juozas Žemaitis MIC kalbėjo apie kunigo misiją, apibūdino velionį kaip ištikimą ir drąsų tikėjimo gynėją bei kvietė melstis už naujus pašaukimus į kunigystę. Prie kapo duobės vyskupas Jonas Boruta SJ pabrėžė, jog dviejų pasaulinių karų, politinio kalinio dalios, ateistinės priespaudos, ligos kryžiaus užgrūdinta kun. Jono Palukaičio dvasia yra pavyzdys ir jaunajai kunigų kartai, kad ši su panašiu uolumu bei ištverme pasitiktų dabarties iššūkius. Padėkos ir atsisveikinimo žodžius ilgus metus tarp jų dirbusiam mirusiam kunigui jubiliatui prieniškių vardu tarė miesto meras Antanas Gustaitis, dekanas mons. Juozas Užupis ir kiti.


-apn-
© „Bažnyčios žinios“