„Bažnyčios žinios“. 2003 kovo 31, Nr. 6. <<< atgal į numerio turinį


Dekretas

2003-02-10 Nr. 1-62/03

Dėl minimalios ir maksimalios sumos, parduodant ar kitaip atsisakant bažnytinio turto, nustatymo
 

Atsižvelgiant į Bažnytinės teisės kodekso 1292 § 1 reikalavimą, Lietuvos Vyskupų Konferencija savo 2002 m. spalio 23–25 d. plenariniame posėdyje nutarė bei Vyskupų kongregacija 2003 m. sausio 22 d. patvirtino (Prot. Nr. 899/95), jog aukščiau minėto kanono atvejams minimali suma ir maksimali suma atitinkamai yra 200 000 ir 2 000 000 litų.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos.
 

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas

Kun. Gintaras Grušas
Generalinis sekretorius


Paaiškinimas dėl dekreto, nustatančio minimalias ir maksimalias sumas, parduodant ar kitaip atsisakant bažnytinio turto
 

Šiuo dekretu, pagal Bažnytinės teisės kodekso 1292 kanono pirmąjį straipsnį, nustatomos sumos, pagal kurias, parduodant ir kai kuriais atvejais įgyjant bažnytinį turtą, reikalaujama specialių procedūrų/pritarimų.

Dekretu yra nustatyti trys variantai, kurių laikymasis priklauso nuo turto vertės: 1) jei sandoris yra iki 200.000 litų vertės; 2) jeigu sandoris yra nuo 200.000 iki 2.000.000 litų vertės ir 3) jeigu sandorio vertė yra daugiau nei 2.000.000 litų.

Jeigu yra sudaromas sandoris iki 200.000 litų vertės, tai sąlygas jo teisėtumui nustato vietos vyskupas. Jis gali nustatyti sąlygas juridiniams sandoriams jam pavaldiems juridiniams asmenims, kurių šie privalo laikytis. Pavyzdžiui: kai kuriose vyskupijose jau nustatyta, kad jeigu sandorio vertė viršija 10.000 litų, reikalingas vyskupo raštiškas leidimas. Be šio leidimo sandoris laikomas negaliojančiu.

Jeigu sandorio vertė yra nuo 200.000 iki 2.000.000 litų vertės, tai jis galios tik gavus privalomą raštišką vietos vyskupo leidimą, kurį jis gali suteikti tik gavęs ekonominės tarybos, konsultorių kolegijos ir suinteresuotų asmenų sutikimą. Pavyzdžiui: jeigu nutarta parduoti parapijai priklausantį pastatą, kurio vertė yra 300.000 litų, tai prieš sudarant sandorį, reikia gauti vyskupo sutikimą, kurį vyskupas gali duoti tiktai gavęs pritarimą iš vyskupijos ekonominės tarybos, konsultorių kolegijos ir parapijos klebono. Vietos vyskupui reikia gauti vyskupijos ekonominės tarybos, konsultorių kolegijos ir suinteresuotų asmenų pritarimą, kad sandoriai, sudaromi tų juridinių asmenų, kuriuos jis tiesiogiai valdo (pvz., kurija ar vyskupija), galiotų.

Jeigu sandoris viršija 2 000 000 litų, tai gavus vyskupo leidimą pagal aukščiau minėtą tvarką (dėl sandorio nuo 200 000 iki 2 000 000), privaloma gauti ir leidimą iš Šventojo Sosto.

Šios sumos galioja ir vienuolynams. Jiems taip pat reikia savo kompetentingo vyresniojo (-sios) raštiško leidimo ir vienuolyno tarybos pritarimo dėl sandorių, viršijančių 200.000 litų, ir papildomai Šventojo Sosto pritarimo dėl sandorių, viršijančių 2.000.000 litų (kan. 638, §3).

Šie reikalavimai galioja visiems sandoriams, kuriuos sudarant juridinio asmens finansinė būklė gali būti nepalankiai paveikta (kan. 1295). Pavyzdžiui: jei yra grąžinamas namas su gyventojais, ir butų išpirkimas ateityje gali sudaryti stambesnę sumą; arba grąžinami ar dovanojami pastatai ar įstaigos (vaikų namai, ligoninės ir t. t.), kurių remontai ir/ar eksploatacijos kainos parapijai ar vyskupijai gali užkrauti didelę naštą. Tokiais atvejais, prieš priimant dovaną, reikia vadovautis aukščiau minėtomis procedūromis.

LVK sekretoriatas

© „Bažnyčios žinios“