„Bažnyčiosžinios“. 2003 kovo 31, Nr. 6. <<< atgalįnumerio turinį


Mirė kunigas Stanislovas Letukas (1955–2003)

Kovo 22 d., grįžęs iš Kražių, kur pavadavo išvykusį klebona, staiga mirė Adakavo klebonas kunigas Stanislovas Letukas. Kun. S. Letukas gimė 1955 m. sausio 25 d. Skuodo rajono Pakalniškių kaime, Aleksandrijos parapijoje. 1962–1966 m. mokėsi Pakalniškių pradžios, 1966–1970 m. Aleksandrijos aštuonmetėje, 1970–1973 Skuodo vidurinėje mokykloje. 1973–1976 m. tarnavo kariuomenėje, karo laivyne. Grįžęs dirbo elektriku Užluobės kolūkyje.

1977 m. pradėjo studijas Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1983 gegužės 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje įšventintas kunigu. 1983–1986 m. dirbo vikaru Kuršėnuose ir aptarnavo Varputėnus, 1986–1992 m. klebonavo Vainute, sykiu nuo 1989 m. aptarnaudamas Žvingių parapiją. 1992–1996 m. – Barstyčių ir Notėnų klebonas, 1996–1997 m. – Skuodo altaristas, 1997 m. – Varlaukio klebonas, nuo 1997 m. iki mirties ėjo Adakavo klebono pareigas.

Laidotuvių Mišios vyko Adakavo bažnyčioje kovo 24 dieną. Pamaldoms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Kartu meldėsi 53 kunigai, 4 diakonai, būrys klierikų ir pilnutėlė bažnyčia žmonių. Ganytojas per pamokslą priminė gyvenimo trapumą, nueitą kunigo gyvenimo kelią. Prie kapo duobės žodį tarė kurso draugas kan. dr. Algis Genutis.

© „Bažnyčios žinios“