„Bažnyčios žinios“. 2003sausio 29, Nr. 2 atgalį numerio turinį


Nauji leidiniai
 


Ši knyga primena apie krikščionio gyvenimo atsakomybę. Paprastais ir įtaigiais žodžiais autorius kviečia visus pakrikštytuosius kitokiam gyvenimui – mokinio, tikrai patikėjusio Dievo meile ir sutikusio dėl jo apleisti net savo širdį, gyvenimui.

 


Knygoje atskleidžiami Lietuvos Katalikų Bažnyčios persekiojimai bei varžymai sovietų okupacijos metais ir jos kova dėl savo ir tikinčiųjų teisių bei laisvių. Knygoje išsamiai nagrinėjamas žymaus kovotojo už Bažnyčios ir tautos laisvę kun. Broniaus Laurinavičiaus, KGB praminto „Intrigantu“, gyvenimas ir veikla, jo vykdyta pastoracija, mūrinės ir gyvosios Bažnyčios statyba. Tauraus kunigo paveikslą papildo knygos pabaigoje pateikiami jį pažinojusių žmonių prisiminimai.© „Bažnyčios žinios“