„Bažnyčios žinios“. 2003sausio 29, Nr. 2 atgalį numerio turinį


Popiežius ragina melstis dėl krikščionių vienybės

(CRTN, KAP) Sausio 19 d. Šv. Petro aikštėje Viešpaties angelo maldai susirinkusius tikinčiuosius popiežius ragino melstis, kad būtų įgyvendinta visapusiška bendrystė tarp Bažnyčių. Pasak Šventojo Tėvo, Dievas veda išsiskyrusius krikščionis į atleidimą ir suteikia jiems jėgų melstis, kad būtų išgydytos atsiskyrimo žaizdos. Popiežius sakė: „Mūsų širdyse aiškėja Dievo šlovės pažinimas, spinduliuojantis iš Kristaus veido, tačiau mes šį lobį nešiojamės moliniuose induose, tai yra mūsų žmogiškojo būvio trapume”.

Minint Krikščionių vienybės maldos savaitę ir Šv. Henriko dieną Vatikane lankėsi ekumeninė delegacija iš Suomijos. Šventasis Henrikas XII a. diegė dabartinės Suomijos teritorijoje lotynų apeigų krikščionybę. Popiežius Jonas Paulius II, priimdamas ekumeninę delegaciją, pabrėžė katalikų ir liuteronų gerus santykius. Jis sakė, kad dabartinei situacijai būdinga tikra, nors dar ne visiška vienybė. Pasak popiežiaus, 1999 m. Augsburge pasirašyta bendroji Katalikų Bažnyčios ir Pasaulinės liuteronų federacijos Deklaracija dėl nuteisinimo doktrinos yra „naujai atrastos brolybės ženklas”.

Baigiamosiose Krikščionių vienybės savaitės pamaldose, vykusiose Šv. Pauliaus bazilikoje, popiežius kreipėsi į daugelio krikščioniškųjų bendrijų atstovus. Jis primygtinai ragino krikščioniškąsias Bažnyčias siekti taikos, teisingumo ir susitaikinimo. Pasak jo, ši užduotis svarbesnė negu bet kada. Angažavimasis taikos labui ir solidarumo su vargšais ir nuskriaustaisiais puoselėjimas priklauso prie svarbiausių ekumeninių uždavinių. Šventasis Tėvas taip pat pageidavo, kad „Romos Bažnyčia kaskart vis labiau būtų broliškų ekumeninių santykių modelis“.

Popiežius apžvelgė nesenus laimėjimus Bažnyčių santykių srityje. Tačiau jis taip pat ragino žvelgti tikroviškai ir pastebėti tebesančius sunkumus, problemas ir nusivylimus. Prie tam tikro nuovargio ekumenizmo srityje prisideda skausmas, jog krikščionys dar negali kartu švęsti Eucharistijos. Pasak popiežiaus, „svarbiausia bendrystės dvasingumas, be jo išorinės ekumenizmo priemonės gali lengvai virsti besieliais aparatais, bendrystės kaukėmis. Jonas Paulius II ragino krikščionis „toliau eiti šiuo keliu ryžtingai, kantriai ir pasitikint Dievu“. Siekiant vienybės, ne žmogaus kompetencijai priklauso nustatyti kokius nors laiko terminus: „Mums pakanka vien Dievo pažado”.

© „Bažnyčios žinios“