„Bažnyčios žinios“. 2003sausio 29, Nr. 2 atgalį numerio turinį


Pasaulinis šeimų susitikimas Maniloje

(KAP, KAI) Sausio 22–26 d. Maniloje vyko IV pasaulinis šeimų susitikimas. Apibendrindamas pasibaigusį susitikimą per Viešpaties angelo maldą popiežius sakė: „Ištikimas ir vaisingas vyro ir moters ryšys, palaimintas Kristaus malone, yra tikra gyvybės ir vilties Evangelija žmonijai”.

Pirmąkart toks šeimų susitikimas vyko Azijoje. Per pirmąsias tris dienas vykusiame teologiniame pastoraciniame kongrese dalyvavo apie 6 tūkst. delegatų iš 82 šalių, tarp jų 9 kardinolai, 193 vyskupai, 320 kunigų. Teologiniame pastoraciniame kongrese tarp kitų prelegentų buvo Krokuvos arkivyskupas kardinolas Franciszekas Macharskis, kuris kalbėjo apie šeimą kaip pirmutinį ir svarbiausią Bažnyčios kelią, primindamas popiežiaus Jono Pauliaus II Laišką šeimoms. Prof. Rosalinda Valenzona kalbėjo apie dramatišką gimstamumo smukimą turtingose šalyse. Ji pažymėjo, jog tai verčia turtingąsias šalis naudotis gimstamumo ištekliais tų šalių, kuriose demografinė struktūra išliko teisinga. Pasak profesorės, tokios situacijos priežastys kyla iš prigimtinių šeimos teisių pažeidimo, kai nevertinamas santuokos vaidmuo gimdant ir auklėjant vaikus. Tautų evangelizacijos kongregacijos prefektas kardinolas Crescenzio Sepe kalbėjo apie šeimų dalyvavimą Bažnyčios evangelizacinėje misijoje.

Lygiagrečiai vykusiame Dukterų ir sūnų kongrese dalyvavo jaunimas: pradedant kūdikiais, vaikais, baigiant dvidešimtmečiais jaunuoliais. Jaunimo kongrese buvo ypač gausu muzikos, choreografinių scenų. Kitas dvi dienas Pasaulinio susitikimo svečiai rinkosi į maldos susitikimus Manilos parapijose.

Šeštadienio maldos budėjimo metu į Pasaulinio šeimų susitikimo dalyvius per palydovinį televizijos tiltą kreipėsi popiežius Jonas Paulius II. Nors popiežius šį kartą negalėjo fiziškai dalyvauti susitikime Maniloje, per palydovinį ryšį jis klausėsi susitikimo dalyvių liudijimo, po to iš Apaštališkųjų rūmų šv. Klemenso salės kreipėsi į susirinkusiuosius. Pasirodžius popiežiui didžiuliuose ekranuose Manilos Lunetos parke milijoninę dalyvių minią apėmė didžiulis entuziazmas. Popiežius kvietė džiaugtis tuo nuostabiu lobiu – namų bažnyčiomis ir tai skelbti pasauliui. Šventasis Tėvas sakė, jog santuoka pagrįsta šeima yra „žmonijos paveldas“, būtinas tautų gyvenimui, plėtrai ir ateičiai. Pasak Šventojo Tėvo, mūsų laikų žmonėms santuoka reiškia „gerąją naujieną“. Popiežius kreipėsi į tėvus, kad jie, nepaisydami sunkumų ir kliūčių, išliktų visą gyvenimą ištikimi santuokai. Jonas Paulius II taip pat pabrėžė svarbią šeimos auklėjimo funkciją. Pasak jo, šeima yra žmogui auklėtoja ypatinga prasme, nepakeičiama garantuojant tikrąją „žmogiškąją ekologiją“. Šventasis Tėvas padėkojo susitikimo dalyviams už liudijimus, kurie priminė jam jo paties kaip kunigo, arkivyskupo, o pastaruosius metus kaip popiežiaus tarnystės patirtį. Jis priminė apaštališkojo paraginimo žodžius, kad žmonijos ateitis eina per šeimą. Savo kalbos pabaigoje Jonas Paulius II pabrėžė maldos, ypač rožinio, reikšmę šeimoje, sakydamas, jog malda garantuoja Dievo valią atitinkančią gyvenseną. Po to Šventasis Tėvas pakvietė visus į penktąjį pasaulinį šeimų susitikimą 2006 m. Valensijoje, Ispanijoje.

Pasaulinis šeimų susitikimas baigtas iškilmingomis šv. Mišiomis, kuriose dalyvavo apie milijoną žmonių. Pagrindinis Mišių celebrantas kardinolas Alfonso Lopez Trujillo savo homilijoje ragino stiprinti šeimos vaidmenį ir ryžtingai priešintis abortui bei žmonių klonavimui. Popiežiaus legatas sakė: „Kiekvienas vaikas turi teisę į gyvybę, į meilę, į mokslą“. Jis pavadino abortą mirties bausme nekaltiesiems ir kreipėsi į pasaulio šeimas ragindamas: „Nepaverskite namų karstais, niekam nevalia nekęsti ir užmušti Dievo sukurtą žmogų“. Mišių metu šeimų atstovai atnaujino savo įsipareigojimą kasdien gyventi Evangelija.

© „Bažnyčios žinios“