„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 29, Nr. 2 atgal į numerio turinį


Mirė Elko vyskupas

Sausio 19 d. Lenkijoje palaidotas Elko vyskupas Edwardas Samselis (1940–2003), Pašvęstojo gyvenimo institutų komisijos prie Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas, komisijos ryšiams tarp Lenkijos ir Lietuvos vyskupų konferencijų narys.

Sausio 2 d. velioniui vyskupui Edwardui Samseliui sukako 63 metai. Prieš 39 metus įšventintas kunigu, Edwardas Samselis netrukus pradėjo gilinti Biblijos studijas: iš pradžių Varšuvos katalikų teologijos akademijoje, vėliau Romos šv. Tomo Akviniečio universitete bei Jeruzalės biblinėje ir archeologinėje mokykloje ir įgijo Šventojo Rašto daktaro laipsnį. Grįžęs į Lenkiją, Lomžos kunigų seminarijoje dėstė Šventąjį Raštą, ėjo studijų prefekto, dvasios tėvo, rektoriaus pareigas. 1982 metais tapo Lomžos vyskupo pagalbininku. Po dešimties metų analogiškas pareigas pradėjo eiti naujai įsteigtoje Elko vyskupijoje, kuri ribojasi su Vilkaviškio vyskupija, apimdama Seinų, Punsko, Vidugirių ir kitas parapijas. 2000-ųjų pabaigoje tapo Elko vyskupijos ordinaru.

Velionio vyskupo ganytojiška meilė siekė ir už Lenkijos ribų. Nuo 1993 metų jis dėstė Šventąjį Raštą Gardino kunigų seminarijoje Baltarusijoje, ne kartą lankėsi Lietuvoje. Praeitais metais dalyvavo vyskupo Rimanto Norvilos ingrese Vilkaviškio katedroje, Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje.

Sausio 7 d. vyskupą Edwardą Samselį ištiko širdies infarktas, ir po dešimties dienų jis mirė Balstogės kardiologijos klinikoje. Sausio 19-ąją – laidotuvių dieną – vyskupo Edwardo Samselio palaikai buvo atvežti į Elko Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią, kur iškilmingiems geduliniams mišparams vadovavo buvęs Elko ganytojas, dabartinis Balstogės arkivyskupas Wojciechas Ziemba. Po jų vyskupo Edwardo Samselio karstas perneštas į Elko katedrą. Čia laidotuvių Mišioms vadovavo apaštališkasis nuncijus Lenkijoje arkiv. Józefas Kowalczykas. Laidotuvėse dalyvavo apie 40 vyskupų ir per 400 kunigų. Velionį vyskupą pagerbė Minsko arkivyskupas metropolitas kardinolas Kazimierzas Świątekas, kiti Baltarusijos ir Ukrainos vyskupai. Iš Lietuvos laidotuvėse dalyvavo kaimyninės Vilkaviškio vyskupijos ganytojas vyskupas Rimantas Norvila kartu su vyskupu Juozu Žemaičiu MIC ir kancleriu mons. Juozu Pečiukoniu, taip pat Kauno arkivyskupo generalvikaras kun. Jonas Ivanauskas ir kancleris kun. Evaldas Vitulskis. Vyskupas Edwardas Samselis palaidotas Elko katedroje, laikinoje Elko vyskupų kriptoje.

-apn-

© „Bažnyčios žinios“