„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 29, Nr. 2 atgal į numerio turinį


Mirė kun. Martynas Stonys (1913–2003)

Sausio 7 d. Pabradės ligoninėje mirė jubiliatas, buvęs ilgametis Buivydžių ir Balingrado parapijų klebonas, prieš pusmetį tapęs emeritu, kunigas Martynas Stonys. Kun. M. Stonys gimė 1913 m. vasario 25 d. Rudnios parapijos Noškūnų kaime. Gimtajame kaime baigęs pradinę mokyklą, 1927 m. įstojo į Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. 1938 m. tapo Vilniaus kunigų seminarijos auklėtiniu, 1944 m. birželio 4 d. arkiv. Mečislovo Reinio buvo įšventintas į kunigus.

Pirmiausia buvo paskirtas Ratnyčios parapijos administratoriumi, vėliau tokias pačias pareigas ėjo Strūnaityje, Eišiškėse, Linkmenyse, Rimšėje, klebonavo Kalesninkuose, Adutiškyje. 1966 m. paskirtas Buivydžių klebonu. Dėl kunigų stygiaus arkivyskupijoje 1967 m. jam pavesta aptarnauti ir Balingrado parapiją, kur kun. M. Stonys ir apsigyveno. Šias dvi parapijas jis ištikimai aptarnavo 31 metus ir 4 mėnesius. 1982 m. sudegus medinei, 1790 m. statytai Buivydžių bažnyčiai, ėmėsi bažnyčios atstatymo rūpesčių. Naujoji mūrinė bažnyčia pašventinta 1987 m. spalio 11 d. Jėgoms silpstant kun. M. Stonys 1998 m. ėjo tik Balingrado klebono pareigas, o nuo 2002 m. liepos 11 d. paskirtas emeritu.

Sausio 9 d. kun. M. Stonys palaidotas Balingrado bažnyčios šventoriuje. Laidotuvėse dalyvavo Vilniaus arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras vysk. J. Tunaitis, 14 kunigų ir apie 200 tikinčiųjų. Pamokslą pasakė prel. A. K. Gutauskas.

-Vn-

© „Bažnyčios žinios“