„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 29, Nr. 2 atgal į numerio turinį


Paminėtos vysk. J. Borutos SJ įžengimo į Telšių katedrą metinės

Sausio 21 d. sukako metai nuo tos dienos, kai vyskupas dr. Jonas Boruta SJ kaip naujasis Telšių vyskupijos ganytojas įžengė į Telšių katedrą. Rytą Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiojoje auloje buvo surengta konferencija, kurią vedė pats ganytojas. Susirinkusiems vyskupijos kunigams, diakonams ir seminaristams vysk. J. Boruta SJ kalbėjo apie per metus nuveiktus darbus ir vyskupijoje iškylančias problemas bei jų sprendimo būdus. Ganytojas pasidžiaugė, kad vyskupijoje vyksta gera žadantys pokyčiai: pamažu tikintieji aktyviau įsitraukia į parapinę katechezę, buriasi Gyvojo rožinio kalbėtojų grupės, steigiami Švč. M. Marijos legiono skyriai. Daug problemų, pasak vyskupo, liko neišspręstų, tačiau praėjusieji metai teikia vilčių, kad Dievui padedant viskas eis tik gera linkme ir ateityje bus galima pasiekti gerų rezultatų. Telšių vysk. J. Boruta SJ visus susirinkusiuosius kvietė bendram pasiaukojimo reikalaujančiam darbui, kad kuo uoliau būtų plečiama Dievo karalystė žemėje.

Vidurdienį Telšių katedroje buvo aukojamos šv. Mišios, kurias, vadovaujami vysk. J. Borutos SJ, koncelebravo vysk. A. Vaičius ir apie 70 kunigų. Už savo ganytoją meldėsi 13 vyskupijos diakonų, beveik visa Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarija bei gausus tikinčiųjų būrys. Šv. Mišių metu giedojo seminaristų choras. Per pamokslą generalvikaras kan. bažn. t. dr. J. Šiurys apžvelgė per metus nuveiktus Telšių ganytojo darbus, atkreipdamas dėmesį į naujojo vyskupo veiklos barus. Kanauninkas pabrėžė: „Energija ir atsidavimu savajam pašaukimui pasižymintis mūsų naujasis ganytojas per metus suspėjo labai daug nuveikti, ir mes visi čia susirinkusieji melskime jam daug ištvermės ir stiprybės jo sunkiame darbe“. Po šv. Mišių Telšių ganytoją sveikino vysk. A. Vaičius, vyskupijos kunigai, kanauninkai, monsinjorai, seminaristai, Telšių miesto ir rajono valdžios atstovai, tikintieji. Visi sveikinusieji linkėjo vysk. J. Borutai SJ daug sveikatos, gausios Dievo palaimos ir gražių bei prasmingų darbų didesnei Dievo garbei ir Bažnyčios gerovei.

-dss-

© „Bažnyčios žinios“