„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 29, Nr. 2 atgal į numerio turinį


Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas

Sausio 22 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko pirmasis šiais metais arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Jo metu, remdamasis Katalikų Bažnyčios kanonų teise, Vatikano II Susirinkimo bei posusirinkimine instrukcija šiuo klausimu, Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo generalinis sekretorius kunigas Adolfas Grušas kunigams išsamiai pristatė diecezinių sinodų istorinę raidą, jų tikslus ir pačią eigą.

Kun. A. Grušas taip pat supažindino su jau pradėtais pasirengimo sinodui darbais. Arkiv. Sigitui Tamkevičiui sausio 5 d. oficialiai paskelbus apie rengimosi Kauno arkivyskupijos antrajam sinodui pradžią, buvo sudaryta vyriausioji sinodo komisija, į kurią įeina dešimties teminių sričių komisijų pirmininkai. Jie šiuo metu sudarinėja savo srities komisijas.

Iki kovo mėnesio pradžios visų kunigų paprašyta kiekvienoje parapijoje bei dekanate suburti vadinamąsias sinodo grupes. Kun. A. Grušas supažindino kunigus su arkivyskupo patvirtintu sinodo grupių reglamentu. Jame numatyta, jog sinodo grupei galės priklausyti tie bendruomenės nariai, kurie gyvena pagal tikėjimo reikalavimus, turi kitų parapijos narių pasitikėjimą ir aktyviai dalyvauja parapijos veikloje; sinodo grupės nariai bus renkami visos bendruomenės, o savo pareigas pradės eiti tada, kai arkivyskupas patvirtins jų kandidatūras, ir jie prisieks bendruomenės akivaizdoje. Sinodo grupės nariai teiks pasiūlymus, aptars pateiktus dokumentų projektus ir siūlys pastabas. Bus stengiamasi išgirsti visų arkivyskupijos tikinčiųjų bendruomenės nuomonę svarbiausiais Bažnyčios gyvenimo klausimais. Arkiv. S. Tamkevičius susirinkusiems kunigams sakė, jog visi pateikti pasiūlymai bus kuo rimčiausiai apsvarstyti ir į juos bus atsižvelgta rengiant sinodo dokumentus.

Artimiausiais sekmadieniais kunigai savo parapijose paskelbs arkivyskupo ganytojišką laišką apie pradedamą pasirengimą Kauno arkivyskupijos sinodo darbams. Laiške, be kita ko, sakoma: „Žinoma, negalime keisti nuostatų, saistančių visą Bažnyčią, bet mes galime nuspręsti, kaip geriau įgyvendinti Evangeliją kasdienybėje, kad būtume geresni krikščionys ir apaštalai savo aplinkoje. <…> To negali padaryti vienas vyskupas, to negali padaryti vien tik kunigai. Privalome būti visi drauge, bendradarbiauti. Jūs, dirbantieji įmonėse, įstaigose, mokyklose, ligoninėse, jūs, tėvai, besirūpinantys savo vaikų ateitimi, galite nešti Evangelijos žinią ten, kur tai gali būti sunku padaryti kunigui. Tai yra jūsų uždavinys, šioje srityje jūs galite padėti ir patarti”.

Ganytojas taip pat tikisi idėjų iš arkivyskupijos institucijų ir katalikiškųjų organizacijų, kurios jau iki šiol yra daug nuveikusios įvairiose bažnytinio gyvenimo sferose. „Norėčiau, – sakoma arkivyskupo laiške tikintiesiems, – kad arkivyskupijoje neliktų nė vieno kunigo, nė vienos sesers vienuolės ir nė vieno pasauliečio, kuris kuo nors neprisidėtų prie sinodo darbų. Viliuosi, kad pasirengimas sinodui išjudins ne tik aktyviausius Bažnyčios narius, bet ir tuos, kurie šiuo metu pasinėrę sekuliarizuoto pasaulio sūkuryje ir veikiami masinės kultūros sunkiai atpažįsta savo krikščionišką bei katalikišką tapatybę”.

-dch-

© „Bažnyčios žinios“