„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 29, Nr. 2 atgal į numerio turinį


Ataskaitinė kariuomenės ordinariato konferencija

Sausio 15 d. Krašto apsaugos ministerijoje vykusioje Lietuvos kariuomenės (LK) karo kapelionų ataskaitinėje konferencijoje dalyvavo kariuomenės ordinaras vyskupas Eugenijus Bartulis, LK vyriausiasis kapelionas plk. ltn. Juozas Gražulis, visi karo kapelionai bei LK vyriausiojo kapeliono vyr. referentė Marija Vaičaitytė. Konferencijoje apžvelgta 2002 metų kariuomenės ordinariato veikla, pasidalyta patirtimi bei aptarti 2003 metų veiklos planai.

Konferencija prasidėjo LK ordinaro vyskupo E. Bartulio vadovaujama malda ir konferencijos dalyvių palaiminimu. LK vyriausiasis kapelionas išsamiai supažindino su ordinariato bei savo veikla. Praėjusieji metai buvo itin dosnūs dar neseniai veikiančiam LK ordinariatui: parengti, patvirtinti bei įteisinti juridiniai ordinariato dokumentai, reglamentuojantys karo kapelionų veiklą, teises ir pareigas; surengtas pirmasis tarptautinis karinis krikščioniškasis seminaras Lietuvos kariuomenės istorijoje „Krikščioniškoji etika kariniame vadovavime”; remontuojamos ordinariato kurijos patalpos Vilniaus šv. Ignoto bažnyčioje. Tikimasi, kad kurija čia pradės dirbti jau šiais metais. Buvo išreikšta padėka kun. Artūrui Kazlauskui už parengtą maldos vadovą kariams. Tikriausiai jau šiais metais bus galima pasidžiaugti labai reikalingu kariams leidiniu.

Vyriausiasis kapelionas plk. ltn. Juozas Gražulis pasidžiaugė dar keliais reikšmingais ordinariato tarnybai įvykiais. Buvo užmegzti nauji tarptautiniai ryšiai su Vokietijos, Austrijos, Švedijos, Šveicarijos, Belgijos kariuomenių ordinariatais, palaikomi ir puoselėjami ryšiai su JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos, Italijos, Prancūzijos, Lenkijos, Estijos ir Latvijos sielovados kariuomenėje tarnybomis. Minėto tarptautinio krikščioniškojo seminaro metu pradėta bendradarbiauti su Rytų Europos šalių – Kaliningrado srities, Baltarusijos, Armėnijos, Slovėnijos, Rumunijos – atstovais, besirūpinančiais kariuomenės sielovados klausimais. 2002 m. įvyko keturios piligriminės karių kelionės: į Lurdą (Prancūzija), Žemaičių Kalvariją, Kryžių kalną ir Šiluvą. Surengti keturi LK ordinaro vizitai į karinius dalinius, kur buvo švenčiama Eucharistija, teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, pašventinti maldos kambariai – koplyčios, bendraujama su kariais ir jų vadais. Tikimasi, jog šiais metais tokių vizitų padaugės.

Apie savo veiklą 2002 metais kalbėjo kiekvienas kapelionas. Šie metai karo kapelionams buvo sėkmingi profesinėje srityje. Nemažai savo kvalifikaciją kėlė karo kapelionų kursuose, pratybose, mokymuose ir konferencijose Lietuvoje bei užsienyje, daugelis pasinaudojo galimybe tobulinti užsienio kalbas, kaupti sielovados patirtį bei reprezentuoti mūsų šalies kariuomenę ir LK ordinariatą. Konferencijos metu buvo nuoširdžiai džiaugtasi kapelionų išradingumu ir ištverme puoselėjant karių ir jų vadų tarpusavio santykius, ugdant kario savimonę, dvasingumą, žmogiškąjį orumą, rengiant karius bei karininkus visaverčiam krikščioniškam gyvenimui kariuomenėje, šeimoje ir visuomenėje.

Karo kapelionai išsakė ir sunkumus, su kuriais teko susidurti praėjusiais metais, pasidalijo rūpesčiais, kilusiais bendraujant su privalomosios ar profesionaliosios tarnybos kariais. Kalbėta apie didelį tarnybos krūvį. Didesnėse įgulose dirbantys kapelionai vos kartą per mėnesį turi galimybę aplankyti jiems pavestus karius, karininkus, jų šeimas. Buvo prašoma paskirti daugiau kariuomenės kapelionų. Aptarti kiti svarbūs klausimai. LK ordinaras vysk. E. Bartulis ir vyriausiasis kapelionas plk. ltn. J. Gražulis kvietė kapelionus nepasiduoti nusivylimui ir toliau garbingai bei nuoširdžiai tarnauti Lietuvos kariuomenei, o iškylančias problemas spręsti drauge.

Apžvelgus kiekvieno kapeliono 2002 metų veiklą, apibendrinamąjį žodį tarė LK ordinaras vysk. E. Bartulis. Jis padėkojo visiems už gerą tarnybą, pasidžiaugė nuveiktais darbais ir paragino toliau augti dvasia, neužmiršti melstis ne tik už karius, karininkus, visus kariuomenės ir šalies vadovus, bet ir už vienas kitą. Ordinaras pabrėžė, jog tik patys būdami dvasingi, dori, ištikimi ir tvirti kapelionai rodys tinkamą ir patrauklų pavyzdį ieškantiems Dievo ir žmonių meilės bei paramos.

-jg-

© „Bažnyčios žinios“