„Bažnyčios žinios“. 2002 gruodžio 14, Nr. 23. <<< atgal į numerio turinį


Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimasis artėjant rinkimams

2002 12 09

Brangūs tikintieji, visi geros valios Lietuvos piliečiai,

Paskutinę advento savaitę jūsų laukia nelengvi pasirinkimai – turėsite balsuoti Respublikos prezidento ir savivaldybių tarybų rinkimuose. Paremdama kurį nors kandidatą ar partiją Katalikų Bažnyčia nutoltų nuo savo misijos laimėti Kristui visus žmones – ši nuostata jau ne kartą buvo paaiškinta. Tačiau ganytojai nori paraginti, kad kiekvienas pasinaudotų savo pilietine teise, nori atkreipti dėmesį į principus, kurių nedera išleisti iš akių. Primename, jog pasauliečiai turi moralinę pareigą gerai apmąstyti ir krikščioniškomis vertybėmis grindžiamu valios pareiškimu dalyvauti sprendžiant politinius ir visuomeninius reikalus. Istorija byloja, kad atsisakymas balsuoti naudingas tiems, kurie veržiasi į atsakingas vietas siekdami asmeninių ar tam tikros grupuotės interesų.

Šie dvigubi rinkimai reikalauja ypatingo jūsų apdairumo, nes labai skiriasi prezidento ir savivaldybių tarybų veiklos sritys, nesutampa būdai, kuriais jie gali į gera keisti jūsų gyvenimą. Vadinasi, daugelis kriterijų, pagal kuriuos suteiksite pirmenybę vienam ar kitam pretendentui į prezidentus, gali netikti, kai spręsite apie savivaldybių tarybų rinkimuose iškeltus partinius sąrašus, ir atvirkščiai. Pagaliau kandidatai kartais kalba apie dalykus – pensijas, policijos darbą, paramą žemdirbiams ir t. t., – kuriuos lemia ne Prezidentas ir ne savivaldybių tarybos, o Seimas ir Vyriausybė. Gerai pagalvokite, ar nusipelno pasitikėjimo tie, kurie iš principo negalėtų įgyvendinti savo pažadų.

Prezidento rinkimuose spręsite, kas vadovaus Lietuvos valstybei, atstovaus jai užsienyje, rūpinsis jos saugumu ir vykdys kitus Konstitucijos suteiktus įgaliojimus. Jūsų pasirinkimas lems, kas su kitų valstybių vadovais apie Europos ir pasaulio ateitį kalbėsis kaip lygus su lygiais. Moralinis autoritetas, asmeninis sąžiningumas ir padorumas – tai dorybės, kurių dėka Prezidentas gali vienyti tautą bendram gėriui, būti aukščiau partijų, atsispirti politinių ir ekonominių grupių spaudimui. Sunku tikėtis prezidentinio orumo, teisingumo ir principingumo iš tų, kurie yra melavę, kaitalioję savo pažiūras ir bendražygius, susaistyti įsipareigojimų verslo partneriams. Pagal sąžinę balsuokite už kandidatą, kuris savo gyvenime puoselėja žmogiškąsias ir krikščioniškas vertybes, gerbia kiekvieną žmogų, brangina šeimą, – ir prisidėsite, kad meilė Dievui, artimui, Tėvynei išliktų mūsų tautos stiprybe.

Savivaldos rinkimuose į vienų ar kitų partijų rankas atiduosite daugelio konkrečių, arčiausiai jūsų esančių dalykų – vaikų darželių, mokyklų, ligoninių, prieglaudų, gatvių, laisvalaikio priemonių – tvarkymą. Tai labai priklausys nuo išrinktų tarybos narių sąžiningumo, kompetencijos, pasiryžimo tarnauti kiekvienam žmogui, ypač apleistam ir stokojančiam pagalbos. Reikėtų paisyti ir partijų, kurios suformavo kandidatų sąrašus, nuostatų: ar jos gina gyvybę, saugo šeimą, gerbia žmogaus ir religijos laisvę, tėvų teisę parinkti vaikams mokyklą pagal savo įsitikinimus, saugo jaunimą nuo moralinių grėsmių. Daugelis kasdienio žmonių gyvenimo sąlygų priklauso nuo daugiabučio namo, gatvės, kaimo, miestelio, parapijos bendruomenės ir savivaldybės tarpusavio supratimo, sutelktų pastangų. Todėl partijų ir jų iškeltų asmenų pasiryžimas bendradarbiauti su Bažnyčia, visuomeninėmis organizacijomis, gyventojų susivienijimais tvarkant bei puošiant aplinką, steigiant bei išlaikant vaikų ir senelių namus, labdaros įstaigas, rengiant šventes, turėtų būti svarbus jūsų pasirinkimo argumentas.

Nelengva įvertinti, kas slepiasi po gražių lozungų skraiste, sunku atsispirti rinkiminės kampanijos spektakliams. Tačiau atminkite, kad žemiškajame gyvenime negali būti sukurtas rojus, todėl jį žadančiųjų žodžiai yra tušti. Medį pažįstame iš jo vaisių, politikus – iš ligšiolinių darbų. Mes, ganytojai, matome, kad daugelis žmonių nusivylę dėl pačių įvairiausių neteisingumo apraiškų, kurių tebėra apstu Lietuvoje. Tik aktyviai ir sąmoningai balsuodami pagausinsite vilties, kad mūsų visuomenės gyvenimas bus pagrįstas krikščioniškomis vertybėmis. Ir tegu politiniai ginčai neužgožia brangaus advento meto, kurio susikaupimas leidžia geriau įsiklausyti į sąžinės balsą. Lietuvos vyskupai

Lietuvos vyskupai

© „Bažnyčios žinios“