„Bažnyčios žinios“. 2002 gruodžio 14, Nr. 23. <<< atgal į numerio turinį


Mirė kun. jubil. Petras Sitka (1914–2002)

2002 m. lapkričio 30 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė Vilkaviškio vyskupijos kunigas jubiliatas Petras Sitka. Kun. P. Sitka gimė 1914 m. sausio 1 d. Naujųjų Alksnėnų kaime, kuris tuomet priklausė Punsko, o dabar – Sangrūdos parapijai. Gimtajame kaime baigęs pradinę mokyklą, 1930 metais įstojo į „Žiburio” gimnaziją Lazdijuose. 1936 metais pradėjo studijuoti Vilkaviškio kunigų seminarijoje, kurią baigė 1941-aisiais.

1940 m. rugsėjo 15 d. Kaune arkiv. Juozapo Skvirecko įšventintas kunigu. Nuo 1941 metų vikaravo Kapčiamiestyje, o nuo 1944 metų – Šventežeryje. 1946 m. paskirtas klebonu į Akmenynų parapiją. 1948 metais iškeltas į Šlavantus, o dar po dvejų metų tapo Lukšių ir Sutkų parapijų klebonu. Nuo 1955 m. klebono pareigas ėjo Balbieriškyje, nuo 1961-ųjų dešimt metų klebonavo Zapyškyje, o 1971–1992 m. – Sudarge. Po to šešerius metus buvo Būdviečio klebonu. 1998-aisiais paskirtas altaristu į Kalvariją.

Gruodžio 2 d. Kalvarijoje kun. jubil. Petro Sitkos laidotuvių šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo 24 kunigai. Pamokslą pasakė Aukštosios Panemunės klebonas kun. Deimantas Brogys, kilęs iš tos pačios Sangrūdos parapijos kaip ir velionis. Po Mišių atsisveikinimo žodį tarė Leipalingio klebonas kun. Jonas Alesius. Kun. jubil. Petras Sitka palaidotas Kalvarijos bažnyčios šventoriuje.

-apn-

© „Bažnyčios žinios“