„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl Lietuvos Caritas rengiamos advento akcijos
„Gerumas mus vienija“

2002 11 19
 

Brangūs Broliai ir Seserys,

Jau nuo 1998 metų Lietuvos Caritas drauge su vyskupijų Caritas organizacijomis advento laikotarpiu rengia labdaros akcijas, skatinančias tikinčiuosius savo aukomis paliudyti praktišką meilę vargo paliestiems mūsų broliams. Tai metas, kada mokomasi ir mokoma vėl iš naujo atrasti „tikėjimo ir jo darbų” jungties svarbą, kaip tai paliudija apaštalas Jokūbas: „Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi darbų?! Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų: 'Keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite', o neduotų, ko reikia jų kūnui, – kas iš tų žodžių?! Taip pat ir tikėjimas: jei neturi darbų, jis savyje miręs” (Jok 2, 14–17).

Advento laikotarpis, vedantis į Betliejuje gimsiančio Dievo Sūnaus realybę, mus kviečia pastebėti šalia esantį žmogų, stokojantį įvairiausių gėrybių: materialinių vertybių ir, kartais dar labiau, meilės, užuojautos bei supratimo. Šioji realybė tampa dar labiau įpareigojanti, kai suvokiama kaip tiesioginė evangelizacijos, taigi ir krikščioniško tapatumo išraiška.

Popiežius Jonas Paulius II Apaštališkajame laiške Pradedant naująjį tūkstantmetį, aiškiai nurodydamas įvairias senąsias ir naująsias neturto formas, kvietė visus tikinčiuosius „darbuotis, kad vargšai kiekvienoje krikščionių bendruomenėje jaustųsi, ‘kaip savo namuose’”, suvokiant, kad „be šios, per gailestingumą vykdomos evangelizacijos formos <...>, rizikuojama nesuvokti Evangelijos skelbimo, kuris pirmiausia yra gailestingumas” (50).

Viliamės, kad sąmoningas dalyvavimas šioje advento akcijoje ne tik parems stokojančius, bet padės kiekvienam katalikui giliau išgyventi savo tikėjimą bei pasitarnaus Gerosios Naujienos skelbimo stiprinimui, todėl kviečiame ir skatiname ją palaikyti ir visapusiškai paremti.

Per visą adventą kiekvienos parapijos nustatytu laiku, pritaikytu vietos sąlygoms, Caritas bendradarbiai bei „Gerumas mus vienija” akcijos savanoriai talkininkai lauks Jūsų geros valios aukų. Savo pinigine auka, negendančio maisto ar drabužių labdara bei savo numatytu laiku talkindamas kaip savanoris, Jūs galėsite sušildyti ne vieną skurde sužvarbusią širdį, šeimą, atstumtus ir vienišus žmones.

Ši akcija mūsų vargstantiems broliams tebus pirmoji Kalėdų džiaugsmo žinia, kuri jiems primintų ir per kurią jie išgyventų mylinčio Tėvo besirūpinančią Apvaizdą.

Lietuvos vyskupai

© „Bažnyčios žinios“