Mirė kun. kan. Petras Našlėnas-Kerbelis (1916–2002)
 

Rugsėjo 14 d. Kaune, slaugos namuose, mirė kanauninkas Petras Našlėnas-Kerbelis. Kun. P. Našlėnas gimė 1916 m. gruodžio 13 d. Ukmergės apskrityje, Deltuvos valsčiuje, Laitelių kaime krikščioniškoje šeimoje, kurioje augo septyni vaikai. 1930 m. baigė Kurėnų pradžios mokyklą. Po to porą metų mokėsi amatų mokykloje. 1934 m. įstojo į Ukmergės gimnazijos ketvirtą klasę, šią gimnaziją baigė 1938 m. Atlikdamas karo tarnybą, užsitarnavo karininko laipsnį. Norėdamas užsidirbti studijoms pinigų, baigė pradžios mokyklos mokytojo kursus ir trejus metus dirbo pradžios mokyklos mokytoju. 1942 m. įstojo į Žemės ūkio akademiją. Baigęs du kursus, įsitraukė į rezistencinę veiklą. Kun. Eduardo Simaškos paskatintas, įstojo į Kunigų seminariją. Tačiau beveik po dvejų metų studijų kartu su A. Svarinsku ir J. Čeponiu buvo iš jos pašalintas. Grįžo į Žemės ūkio akademiją, tačiau paskutiniame kurse už ryšius su partizanais buvo suimtas, nuteistas ir aštuoneriems metams išvežtas į lagerius.

1956 m. grįžęs iš tremties, prisistatė seminarijos rektoriui kun. kan. K. Žitkui. 1957 m. seminarijos vadovybė priima jį į antrąjį kursą, tačiau čia ramiai studijavo tik pusantrų metų. Po Budapešto įvykių Kaunas buvo paskelbtas režiminiu miestu ir visi politiškai nepatikimi turėjo jį apleisti. Užkliuvo ir klierikas Petras. Ta proga saugumas mėgino jį užverbuoti, tačiau, jam griežtai atsisakius bendradarbiauti, uždraudė gyventi ne tik Kaune, bet ir Kauno rajone. Tačiau tuometinis Kauno vyskupijos valdytojas kan. J. Stankevičius leido Petrui Našlėnui apsigyventi Kulautuvoje. Petras Našlėnas įsidarbino zakristijonu ir, seminarijos dėstytojų nurodymu, privačiai toliau studijavo seminarijoje. Baigęs ją 1961 m., per kun. Zigmą Neciunską užmezgė ryšius su tremtyje gyvenančiu vyskupu V. Sladkevičiumi, ir šis slapta Lentvaryje, kun. V. Aliulio bute, suteikė diakonato šventimus, o 1961 m. rugpjūčio 2 d. Onuškio klebono kun. Vaclovo Aleksandravičiaus bute, lygiai taip pat slapta, kunigystės šventimus. Kun. P. Našlėnas 25 metus veikė kaip kunigas pogrindininkas. Daug kuo rizikuodamas ištikimai važinėjo po visą Lietuvą: vedė rekolekcijas pasauliečiams, kunigams, vienuoliams, jaunimui, organizuodavo jungtuves be svaigalų, vis intensyviau talkino kunigams sielovadiniame darbe. 1986 m. paskirtas Plungės altaristu vikaro teisėmis, o 1996 m. – Plungės klebonu ir Plungės dekanato dekanu. Tačiau, pablogėjus sveikatai, paties prašymu paliktas eiti Plungės altaristo pareigas. 2001 m. pakeltas Telšių vyskupijos katedros kanauninkų kapitulos garbės kanauninku.

Kun. Petras Našlėnas palaidotas Plungės bažnyčios šventoriuje, šalia kitų savo tarnystės brolių. Į paskutinę kelionę jį palydėjo penki vyskupai, 70 kunigų, Telšių kunigų seminarijos auklėtiniai.

-T-