Mirė kun. jubil. Jonas Maksvytis (1918–2002)
 

Rugsėjo 29 d. mirė Liudvinavo parapijos altaristas kun. jubil. Jonas Maksvytis. J. Maksvytis gimė 1918 m. lapkričio 8 d. Lukšių parapijoje, Šunkarių kaime. Mokėsi Švediškių pradinėje mokykloje, Šakių gimnazijoje. 1941 m. įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją, kurią baigęs 1945 m. gruodžio 23 d. buvo įšventintas kunigu.

1946–1951 m. dirbo penkiose parapijose: Gelgaudiškyje – vikaru, Sudarge – administratoriumi, Šakiuose – vėl vikaru, trejus metus klebonavo Paluobiuose ir vos du mėnesius Griškabūdyje. 1951 m. paskirtas klebonu į Miroslavą, kur darbavosi 12 metų. 1963 m. tapo Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos klebonu ir dekanu. Didelis pastoracinis uolumas užkliuvo sovietų valdžiai, tad 1964 m. veiklus kunigas buvo iškeltas į Sasnavą kaip altaristas, o vėliau – į Kalvariją. 1973 m. kun. Jonas Maksvytis tapo Liudvinavo parapijos klebonu ir šias pareigas ėjo 26 metus. Nuo 1999 m. buvo Liudvinavo altaristas.

Rugsėjo 30 d. Liudvinavo parapijos bažnyčioje Mišias už velionį aukojo ir pamokslą pasakė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Laidotuvių Mišioms spalio 2 d. vidurdienį vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas ir apie 40 vyskupijos kunigų. Per pamokslą arkivyskupas dėkojo Dievui už pavyzdingą velionio kunigiškąją tarnystę. Jis pabrėžė velionio drąsią ir nuoširdžią paramą kovojant už religijos laisvę. Kun. J. Maksvytis pasirašydavęs po protesto ir prašymų dokumentais, adresuotais sovietų valdžiai, Liudvinavo klebonijoje rinkdavęsi kunigai veiklai priespaudos sąlygomis aptarti, bažnyčioje buvusi įrengta slėptuvė pogrindinei spaudai.

Kun. jubil. Jonas Maksvytis palaidotas Liudvinavo bažnyčios šventoriuje. Prie kapo kalbėjęs kan. Gracijus Sakalauskas pabrėžė velionio nuoširdų atsidavimą šios parapijos reikalams. Padėkos ir atsisveikinimo žodžius ilgamečiam klebonui tarė ir parapijiečių atstovai.

-apn-