Keliais žodžiais

Šventoji. Rugpjūčio 23–26 d. Šventojoje vyko Europos Sąjungos Phare Access finansuojamos Lietuvos Caritas programos „Vaiko orumo išsaugojimas Lietuvoje” baigiamoji stovykla. Joje dalyvavo 74 žmonės iš visų Lietuvos vyskupijų ir Lietuvos Caritas darbuotojai: programų koordinatorės, vyskupijų Caritas reikalų vedėjos, savanorės. Seminaro-stovyklos metu aptarti programos rezultatai ir tolesnė eiga, svarstytos finansavimo paieškos galimybės, dalytasi informacija ir patirtimi, mokytasi dirbti grupelėse.
-jk-

Plungė. Rugpjūčio 27 d. Vysk. M. Valančiaus katalikiškoje pradinėje mokykloje surengtas metodinis tikybos mokytojų susirinkimas. Kan. Donatas Stulpinas ragino pedagogus būti aktyviais savo mokyklų bendruomenių nariais. Susirinkime dalyvavęs vyskupas Jonas Boruta SJ akcentavo, kad iš tikybos mokytojų tikimasi patirties, žinių ir įsipareigojimo plėtoti katalikiškąjį mokslą ir nuolat profesiškai tobulėti. Ganytojas pabrėžė katecheto svarbą parapijoje. Sveikindamas tikybos mokytojus vyskupas kvietė suprasti mokymąsi kaip nuolatinį viso gyvenimo procesą, pabrėždamas mokytojo ne tik profesinį, bet ir jo kaip asmenybės nepaliaujamą tobulėjimą.
-dss-

Kybartai. Rugsėjo 8-ąją Kybartų parapijos bažnyčioje paminėtas prieš 22 metus dėl sunkios ligos mirusio kankinio už tikėjimo laisvę kun. Virgilijaus Jaugelio 54-asis gimtadienis. Šv. Mišias aukojęs parapijos vikaras kun.Vilius Sikorskas per pamokslą priminė kunigo Virgilijaus erškėčiuotą kelią į tiesą, paskaitė iš „LKB kronikos” kelias ištraukas, labiausiai atspindinčias šio jaunuolio ryžtą ir stiprybę, bei laidotuvių dienos aprašymą ir ragino kun. Virgilijaus pavyzdžiu kiekvienam skubėti gerai atlikti pareigas savo buvimo vietose. Per Mišias grojo Kybartų pučiamųjų orkestras, giedojo Katalikiškojo jaunimo centro giesmininkai. Pasimelsta ir prie kun. V. Jaugelio kapo. Po pamaldų koncertavo instrumentinė grupė ir jaunimo šokių kolektyvas „Malūnėlis” iš Kauno.

Vilkaviškis. Rugsėjo 8-ąją, švenčiant Švč. M. Marijos gimimo dieną, Vilkaviškio katedroje pirmąkart pratęsta prieškario tradicija – padėkota Viešpačiui už žemės gėrybes, kurias puoselėjo ir augino žemdirbiai. Votyvos šv. Mišių metu atnašų procesijoje dalyvavę dvylikos kaimų atstovai nešė tai, ką jie per karštą ir sausą vasarą išaugino.
-bn-

Kaunas. Rugsėjo 9 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos namuose vyko Kauno miesto bažnyčių vargonininkų posėdis, kuriam vadovavo Kauno miesto dekanas kun. Vytautas Grigaravičius. Posėdyje dalyvavo vienuolika Kauno miesto bažnyčių vargonininkų. Posėdžio dalyviai aptarė dabartinę giedojimo bažnyčiose tvarką. Kauno miesto dekanas vargonininkus supažindino su Lietuvos Vyskupų Konferencijos dokumentu „Koncertai ir kiti renginiai bažnyčiose bei koplyčiose šalia liturginių apeigų”. Buvo nutarta atstatomoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šv. Sicilijos garbei lapkričio 23 d. surengti Kauno miesto bažnyčių chorų šventę.
-gk-

Nasrėnai. Rugsėjo 14 d. Nasrėnuose, Motiejaus Valančiaus gimtinėje, pagerbti nusipelnę žmonės, kurie garsina M. Valančiaus vardą. Motiejaus Valančiaus draugijos piniginės premijos įteiktos vyskupui emeritui Antanui Vaičiui, Klaipėdos universiteto garbės daktarui, daugybę metų propaguojančiam M. Valančiaus idėjas, ir akademikui Vytautui Merkiui, parašiusiam monografiją „Motiejus Valančius”. Klaipėdos universiteto Senato pirmininkas Stasys Vaitiekūnas tikisi premijų tęstinumo.
-dm-

Jonava. Rugsėjo 11 d. įvyko pirmasis parapijos Pastoracijos tarybos posėdis su naujuoju klebonu Sigitu Bitkausku. Klebonas domėjosi tarybos veikla, aptarti Skarulių bažnyčios stogo dengimo ir kiti klausimai.
-fl-

Palanga. Rugsėjo 15–20 d. vietos „Naglio” kino teatre brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis vedė atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje savaitę. Kiekvienas vakaras turėjo savo temą: „Ar pažįsti Tėvą?”, „Be ryšio...”, „Atgimę”, „Atpirkti?”, „Išganyti?”, „Pagirdyti viena Dvasia”. Klausytojai nuosekliai galėjo susipažinti, kaip Tėvo meilė per jo mylimąjį Sūnų Jėzų ir Šventąją Dvasią pasiekia  kiekvieną žmogų.
-tmv-

Kazlų Rūda. Rugsėjo 18 d. Kazlų Rūdos savivaldybėje lankęsis Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila susitiko su Tarybos nariais ir administracijos darbuotojais. Vyskupas pasidžiaugė, jog Kazlų Rūdoje socialinės problemos ne tokios aštrios. Ganytojas Caritas patalpose susitiko ir su Kazlų Rūdos katalikiškųjų organizacijų – Caritas, Marijos legiono, charizminės grupės, vysk. M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio – atstovais.
-vf-