Šventė Panevėžyje
 

Rugsėjo pirmąją savaitę prasidėjo Panevėžio miesto 500 m. jubiliejui skirti renginiai. Ta proga rugsėjo 4 d. Panevėžio kraštotyros muziejuje surengta konferencija „Iš Panevėžio praeities – Panevėžio katalikų bažnyčios”.

Pirmoje konferencijos dalyje buvo perskaityti trys pranešimai. Alfreda Petrulienė, Kraštotyros muziejaus Istorijos skyriaus vedėja, supažindino su muziejaus fonduose saugomais liturginiais reikmenimis – indais, drabužiais, knygomis ir kt. Muziejaus darbuotoja V. Vaičikonytė papasakojo apie Lietuvių katalikių moterų draugijos Panevėžio skyriaus veiklą tarpukaryje. Pasak prelegentės, šios draugijos Panevėžio skyriaus narės savo veiklą pradėjo 1908 m., o po Pirmojo pasaulinio karo ją atnaujino. Moterys aktyviai padėjo Lietuvos kariuomenei kovose už nepriklausomybę. 1933 m. Panevėžio regione jau veikė 60 draugijos skyrių. Panevėžio vyskupijoje buvo sėkmingai vykdomos katalikiškos akcijos. Jose didelė reikšmė buvo skirta moterų religiniam, idėjiniam, pedagoginiam, teisiniam švietimui. Daugelyje vietų buvo organizuojami įvairūs kursai moterims. Lietuvių katalikių draugijos Panevėžio skyrius rengdavo labdaros ir kt. vakarus, statydavo spektaklius, aktyviai dalyvavo kultūrinėje, politinėje, visuomeninėje veikloje.

Muziejaus darbuotoja E. Juškienė supažindino su vyskupo Kazimiero Paltaroko sekimo byla. Pastaroji tema susilaukė ypatingo dalyvių susidomėjimo. Apie vysk. Kazimierą Paltaroką prisiminimais dalijosi ir kan. Bronius Antanaitis, buvęs jo sekretorius. Buvo atidaryta paroda „Panevėžio katalikų bažnyčios”. Kristaus Karaliaus katedroje Vytauto Didžiojo universiteto doc. L. Šinkūnaitė, viena Kauno bažnytinio meno muziejaus organizatorių, kalbėjo apie bažnytinio meno specifiką, jo supratimą bei padėtį. Pradžioje pranešėja aptarė religinio ir sakralinio meno sąvokas. Pasak prelegentės, ši meno sritis pradėta tyrinėti tik labai vėlai – XIX a. Todėl svarbu aptarti iki šiol nenusistovėjusius terminus. Po to buvo pristatyti meninę ir sakralinę vertę turintys kūriniai.

Sekmadienį, rugsėjo 8 d., miesto 499 m. sukakties proga Švč. Trejybės bažnyčioje už miestą ir jo piliečius buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo vysk. Juozas Preikšas. Jose dalyvavo Panevėžio miesto meras Valdemaras Jakštas, kiti miesto Savivaldybės atstovai, svečiai. Mišių metu giedojo miesto „Volungės” choras, grojo Muzikinio teatro orkestras. Ganytojas pasakė tai progai skirtą pamokslą, moto pasirinkęs žodžius: „Džiaugsmingai minėkime Švč. Mergelės Marijos gimimą, nes iš jos užtekėjo teisingumo saulė – mūsų Dievas – Kristus”. Per pamokslą jis pabrėžė Švč. Mergelės Marijos įtaką pasaulio kultūros raidai. „Žvelgdami į pasaulio kultūros istoriją, matome, kad Marija yra tapusi kilniausio moteriškumo, tyrumo, moters ir mergaitės sektinu idealu”, – sakė ganytojas ir ragino mokytis iš jos tarnavimo ir pasiaukojimo dvasios bei melsti Dievą malonės tapti tarnaujančiais, gebančiais aukotis dėl Bažnyčios, Tėvynės, kiekvieno šalia esančio žmogaus.

-ad-