Vilkaviškio vyskupijos jaunimo dienos Prienuose
 

„Tebūnie šviesa“ – su tokiu šūkiu rugsėjo 14–15 d. Prienuose vyko Vilkaviškio vyskupijos jaunimo dienos. Į šį vyskupo Rimanto Norvilos globojamą ir vyskupijos Jaunimo centro bei Prienų parapijos organizuotą renginį susirinko apie šešis šimtus jaunuolių, tai yra visu šimtu daugiau nei tikėtasi. Jaunimo dienos prasidėjo Kryžiaus Išaukštinimo šventės vidurdienį šlovinimu ir Mišiomis Prienų Kristaus Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Trumpame sveikinimo žodyje vyskupas pasidžiaugė, kad susirinko daug jaunimo. „Lietingas oras tikriausiai nesudrums pakilios ir džiugios nuotaikos. Šis susitikimas tegu leis įgyti daugiau jėgų, patirties ir sustiprins bendrystę tarpusavyje ir su Dievu”, – sakė ganytojas. Kartu su vyskupu Rimantu Norvila Mišias koncelebravo per dešimtį kunigų. Pamokslą sakęs pranciškonas kun. Paulius Vaineikis OFM gyvai ir įtaigiai kalbėjo jaunimui apie kryžiaus vertę. Kryžius – tai kaina, kurią Jėzus Kristus visiems laikams sumokėjo už kiekvieną iš mūsų, kad būtume laisvi Dievo vaikai. Brolis Paulius kvietė nepasiduoti nuodėmės vilionėms, neišsigąsti šėtono „reketo“ ir negrįžti į jo „supermarketą“, kur žmogus vėl tampa preke ant lentynos – tarsi kokia „nukainuota paprika“. Mišių pabaigoje visi dalyviai gavo po mažą kriauklelę su „perlu“ – įrašyta mintimi.

Po pietų grupių vadovai susitiko pokalbiui su vyskupu R. Norvila, o jaunimas išsiskirstė į keturiolika grupių, kuriose vyko pokalbiai įvairiomis temomis. Brolis Carlo Bertagnin OFM kalbėjo tema „Ikona – švytintis veidas“ (“L’icona – volto di luce“). Darius Chmieliauskas supažindino su „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės veikla. Klieriko Andriaus Milerio būryje jaunimas žiūrėjo filmą apie paralyžiaus sukaustytus ligonius, skatinantį susimąstyti, kokia kiekvieno žmogaus gyvenimo vertė. Nerijaus Šmerausko grupėje išeities tašku diskusijoms apie gyvenimo skrydį ir sunkumus, trukdančius pakilti, pasirinktas filmas „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“. Arūno Kučiko vadovaujamoje grupėje svarstyta, ką jaunas žmogus gali veikti „senoje“ Bažnyčioje. Programos „Rafaelo“ vadovė Marytė Leliugienė ieškojo atsakymo į klausimą, kodėl įvairios sektos pritraukia tiek daug žmonių. Bitininkas Gediminas Olsevičius krikščioniško bendruomeniškumo pavyzdžiu jaunimui pateikė bičių gyvenimą. Kun. Vilius Sikorskas ir Aušrinė Grigaravičiūtė supažindino su Vakarų kultūros perlu – grigališkuoju choralu. Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos klierikai vadovavo pokalbiui apie pašaukimą, o kun. Miroslavas Dovda svarstė pašaukimą naujos evangelizacijos kontekste. Alma ir Henrikas Ratautai ir Vijoleta Valantiejutė plėtojo temą „Šeima ir aš“. Apie blaivybės svarbą su jaunimu kalbėjosi Vilkaviškio vyskupijos valančiukų pirmininkė Dalia Kriščiūnienė. Dar dvi pokalbių grupes vedė jūrų skautų vadovė Erika Ausevičienė ir tarptautinės klasės aviacijos specialistė Janina Leonavičienė. Į pokalbį su renginio globėju ganytoju R. Norvila buvo susirinkę jaunimo grupių vadovai ir mokytojai.

Vakare jaunimas perpildė Prienų kultūros centro salę, kur trumpai prisistatė visų Vilkaviškio vyskupijos dekanatų atstovai, seminarijos klierikai. Po to toje pačioje salėje „Keistuolių teatras“ suvaidino režisieriaus Aido Giniočio spektaklį „Taisyklė Nr. 1, arba sapnuoti Vilnių draudžiama“. Ši pirmoji Vilkaviškio vyskupijos jaunimo diena užsibaigė diskoteka Prienų „Žiburio“ gimnazijoje.

Rytojaus dieną, sekmadienį, Kultūros centre jaunimą pasveikino Prienų rajono vicemeras Arvydas Plančiūnas. Po to dalyviai klausėsi liudijimų ir susipažino su filmuota medžiaga iš Pasaulio jaunimo dienų Romoje ir Toronte. Vidurdienį vėl visi susirinko į bažnyčią Mišioms, kurių kocelebracijai vadovavo vyskupas Rimantas Norvila, per pamokslą pabrėžęs bendruomeniškumo svarbą ir raginęs puoselėti, auginti bendruomenes savo parapijose. Mišių pabaigoje visų rankose sužibo degančios žvakės, išreiškiančios pagrindinį šių Vilkaviškio vyskupijos jaunimo dienų troškimą – „Tebūnie šviesa“…

-apn, jkad-