Tarptautinė konferencija „Sakramentinė santuoka civilinėje visuomenėje“
 

Rugsėjo 16–18 d. Kaune vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Sakramentinė santuoka civilinėje visuomenėje: teisiniai, teologiniai ir edukaciniai iššūkiai šiandienei santuokai“. Konferencija surengta Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto, Vilniaus akademinės sielovados centro ir Marijonų talkininkų iniciatyva.

Rugsėjo 16-ąją, pirmąją konferencijos dieną, jos dalyvius pasveikino Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Svečias iš Lenkijos kun. prof. dr. Jaroslawas A. Sobkowiakas MIC aptarė šiandien santuokai ir šeimai kylančius pavojus. Anot pranešėjo, tikėjimo stoka – tikroji šeimos krizės priežastis. Krizė taip pat kyla iš vienpusiškos žmogaus savipratos. „Žmogus turi save pažinti kaip Dievo atvaizdą, – teigė pranešėjas. – Jis yra kviečiamas ir įpareigojamas savo gyvenimu atspindėti Dievą.“ Kun. teol. lic. Antanas Saulaitis SJ pranešime „Iširusios šeimos moralinės problemos ir išsituokusiųjų sielovada“ aptarė konkrečius būdus, kaip padėti išsituokusiems: rengti specialias susitelkimo bei studijų dienas, kurti savitarpio pagalbos būrelius ir pan. Anot tėvo A. Saulaičio SJ, nors ši sielovados sritis labai aktuali nūdienos Bažnyčiai, tačiau ji, deja, sunkiai skinasi kelią. Svečias iš Belgijos, Liuveno universiteto prof. hab. dr. Hermanas Lombaerts’as, remdamasis statistiniais duomenimis, apžvelgė požiūrio į santuoką ir šeimą dabartinėje visuomenėje pokyčius. Pranešėjas nagrinėjo santykį tarp „deklaruojamo“ ir „praktikuojamo“ katalikiškumo. H. Lombaerts’o nuomone, šiandienos visuomenė vertina šeimą su tam tikromis išlygomis, pavyzdžiui, jei ji netrukdo asmeninei savirealizacijai. Drauge pranešėjas atkreipė dėmesį į naujas tendencijas: nepavykusios santuokos baimę, nuomonę, kad būtent žmogus sprendžia, kiek truks santuoka, įsitikinimą, jog vaikus galima puikiai auklėti ir nepilnoje šeimoje. Po pietų konferencijos dalyviai klausėsi kun. hab. dr. Tadeuszo Rogalewskio MIC pranešimo „Santuokos nesuardomumo idealas“ ir doc. Danės Šlapkauskaitės SJE pastoracinio darbo patirtimi pagrįsto pranešimo „Šeimos socialinio mikroklimato įtaka specialiųjų įstaigų auklėtiniams“. Toliau renginio dalyviai darbą tęsė susiskirstę į diskusijų grupeles. Teisinių klausimų darbo grupei vadovavo kun. doc. dr. Vytautas Brilius MIC, teologinių klausimų – mons. doc. dr. Vytautas Vaičiūnas OFS, edukologinių klausimų – kun. A. Saulaitis SJ. Darbo dieną konferencijos dalyviai baigė drauge švęstomis Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje. Mišių koncelebracijai vadovavo ir pamokslą sakė arkiv. S. Tamkevičius SJ.

Rugsėjo 17 d. kun. doc. dr. Andrius Narbekovas skaitė pranešimą „Moraliniai natūralaus šeimos planavimo ir kontracepcijos skirtumai“. Anot pranešėjo, natūralaus šeimos planavimo jokiu būdu negalima vadinti natūralia kontracepcija, tai visiškai priešingi dalykai. Kontracepcija paneigia ir išskiria dvi neperskiriamas santuokinio akto plotmes – meilę ir vaisingumą, o natūralus šeimos planavimas, priešingai, jas dar glaudžiau suvienija, skatina atsakingą tėvystę ir motinystę. Kun. teol. lic. Antanas Saulaitis SJ pranešime „Netradicinių šeimų sielovada“ išskyrė keliolika vadinamųjų netradicinių šeimų grupių: šeimos, įsivaikinusios vaikus, auginančios tik vieną vaiką, nepilnos šeimos, bevaikės šeimos, auginančios neįgalius vaikus, nepilnamečių šeimos, daugiavaikės šeimos ir t. t. Anot t. A. Saulaičio, šiandienos pastoracinė situacija reikalauja palikti vieną sveiką avį ir eiti ieškoti 99 paklydusių. Bažn. t. lic. doktorantas Jonas Juškevičius skaitė pranešimą „Sugyventinių institutas – tarp konkubinato ir santuokos“, kun. hab. dr. Tadeuszas Rogalewskis MIC aptarė Jėzaus mokymą apie santuokos neišardomumą šv. Mato evangelijoje, kun. dr. Kazimieras Meilius gvildeno civilinės teisės problemas pripažįstant bažnytinės santuokos registravimą, kun. doc. dr. Artūras Jagelavičius atskleidė kanoninės šeimos teisės integracijos į Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą perspektyvas, prof. hab. dr. Hermanas Lombaerts’as nagrinėjo krikščioniškojo identiteto temą, kun.  dr. K. Meiliaus antrasis pranešimas buvo skirtas šeimos „privatizavimui“ ir pavojų jos stabilumui aptarti. Kun. prof. dr. Jaroslawas A. Sobkowiakas MIC skaitė pranešimą „Santuokos šventumas“. Antroji konferencijos diena irgi baigta teminėmis diskusijomis bei šv. Mišiomis, aukotomis Šv. Gertrūdos bažnyčioje. Pamokslą ta proga sakė mons. V. Vaičiūnas.

Rugsėjo 18 d. kun. doc. dr. Vytautas Brilius pranešime svarstė sakramentinės santuokos pripažinimo problemas civilinėje teisėje, prof. hab. dr. H. Lombaerts’as gvildeno edukacinius uždavinius ir krikščioniškąsias moralines vertybes. Antrąjį savo pranešimą kun. V. Brilius skyrė esminiams santuokos elementams bažnytinėje ir civilinėje teisėje aptarti. Kun. prof. hab. dr. Pranciškus Vaičekonis pranešime „Katalikų santuokos sutikimo pareiškimas Kanonų teisės kodekso šviesoje“ atskleidė į Kanonų teisės kodeksą įtrauktą biblinę „sandoros“ sąvoką. Anot pranešėjo, santuokos apibūdinimas žodžiu „sandora“ santuokinį sutikimą paverčia ne tik sutartimi, bet kūrybiniu, visą gyvenimą apimančiu veiksniu. Mons. doc. dr. Vytautas Vaičiūnas OFS aptarė šeimų pastoracijos problemas Lietuvoje. Anot mons. V. Vaičiūno, nūdienos šeimoms būdinga dialogo ir bendravimo stoka, idėjų ir kriterijų pliuralizmas. „Tėvai turi nepamiršti, kad jie savo elgesiu ir pavyzdžiu vaikams padeda susidaryti Dievo įvaizdį. Todėl tėvų ir vaikų santykiai šeimoje turi būti grindžiami malda, pagarba ir meile“, – teigė pranešėjas. Paskutinis konferencijos pranešimas buvo skirtas ir Lietuvoje tampančiai vis aktualesne mišrių santuokų su kito tikėjimo išpažinėjais temai. Kun. dr. Robertas Pukenis analizavo, kokių teisinių ir moralinių problemų krikščioniui sukelia santuoka su islamo išpažinėju. Baigdami konferenciją, jos rengėjai žadėjo ir toliau tęsti mokslinį bei organizacinį bendradarbiavimą.

-ap-