Paskyrimai Telšių vyskupijoje
 

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas dekanas mons. jubil. Jonas Gedvila atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Telšių kunigų seminarijos konfesarijumi, dvasiniu patarėju ir Telšių katedros rezidentu.

Telšių vyskupo vikaras kunigas dr. Petras Smilgys, paliekant jam turimas pareigas, papildomai paskirtas Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonu.

Upynos klebonas kunigas Alvydas Bridikis atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Tauragės parapijos klebonu bei aptarnauti Dauglaukio bažnyčią – koplyčią.

Tauragės klebonas dekanas kanauninkas Vincentas Gauronskis atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Viekšnių parapijos klebonu bei įpareigotas aptarnauti Užlieknės parapiją.

Pievėnų klebonas Romualdas Žulpa atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Viekšnių parapijos rezidentu.

Lenkimų klebonas kunigas Jonas Pakalniškis atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos rezidentu.

Papilės klebonas kunigas Jonas Bučelis atleistas iš ligšiolinių pareigų ir Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko prašymu iškardinuotas iš Telšių vyskupijos bei išleistas į Panevėžio vyskupiją.

Sedos klebonas kunigas Stasys Šlepavičius atleistas nuo Rubikų parapijos aptarnavimo.

Kruopių klebonas Aloyzas Orantas atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Papilės bei Šiaudinės parapijų klebonu.

Tauragės vikaras kunigas Kęstutis Zybartas atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Pievėnų, Rubikų ir Dauginių parapijų klebonu.

Viekšnių vikaras kunigas Raimondas Jonauskas atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Tauragės parapijos vikaru.

Akmenės klebonas dekanas kanauninkas Bronislovas Latakas paliktas eiti Akmenės klebono pareigas ir paskirtas aptarnauti Kruopių parapiją.

Priekulės klebonas Liudas Serapinas atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Palangos parapijos rezidentu.

Kantaučių klebonas Antanas Saunorius atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Kaltinėnų parapijos rezidentu.

Plungės klebonas dekanas kanauninkas Donatas Stulpinas paliktas Plungės ir Žlibinų parapijų klebonu, atleistas nuo Stalgėnų parapijos klebono pareigų ir paskirtas Kantaučių parapijos klebonu.

Pajūrio klebonas kunigas Jonas Bašinskas atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Kulių bei Stalgėnų parapijų klebonu.

Tauragės vikaras kunigas Dainoras Židackas atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Plungės parapijos vikaru.

Telšių katedros vikaras kunigas Saulius Noretas atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Klaipėdos šv. Kazimiero parapijos vikaru.

Darbėnų klebonas kunigas Arūnas Bladžius išleistas studijuoti Klaipėdos universitete katechetikos doktorantūroje.

Klaipėdos šv. Kazimiero parapijos vikaras kunigas Saulius Styra atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Tauragės parapijos vikaru.

Viekšnių klebonas kunigas Mykolas Petrauskas atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Pajūrio, Tenenių ir Didkiemio parapijų klebonu.

Palangos vikaras kunigas teol. lic. Renaldas Reivytis paliktas Telšių kunigų seminarijos dėstytoju, atleistas iš Palangos vikaro pareigų ir paskirtas Eigirdžių bei Ubiškės parapijų klebonu.

Žemaičių Kalvarijos klebonas kunigas Antanas Beniušis atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Tirkšlių bei Žemalės parapijų klebonu, taip pat aptarnauti Šv. Onos koplyčią Geidžiuose.

Gargždų vikaras kunigas Darius Povilaitis atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Lenkimų parapijos klebonu, taip pat įpareigotas padėti Skuodo parapijos klebonui.

Akmenės rezidentas kunigas Ignacas Žeberskis paliktas Akmenės rezidentu bei paskirtas aptarnauti Kivylių parapiją.

Eigirdžių klebonas kunigas Narsutis Petrikas atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Žemaičių Kalvarijos bei Gegrėnų parapijų klebonu.

Kulių klebonas Alfredas Memys atleistas nuo ligšiolinių pareigų ir paskirtas Kintų, Saugų parapijų klebonu, taip pat aptarnauti Vilkyčių koplyčią.

Gardamo klebonas kunigas Vaidas Buivydas įpareigotas padėti pastoraciniame darbe Švėkšnos parapijos klebonui.

Saugų klebonas kunigas Kęstutis Vainorius atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Upynos, Varsėdžių bei Girdiškės klebonu.

Tirkšlių klebonas kunigas Antanas Šimkus atleistas iš ligšiolinių pareigų ir paskirtas Priekulės parapijos klebonu.

Iki kanoninių vyskupijos dekanų paskyrimų laikinai dekanų pareigas eiti pavesta: Telšių dekanate – kan. Jonui Petrauskui; Klaipėdos dekanate – kun. dr. Valdui Gedgaudui; Tauragės dekanate – kun. Alvydui Bridikiui.

-T-