LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

Susitarimas
Nr. 3/115
2002 m. rugsėjo 16 d.

Dėl Katalikų Bažnyčios sielovados teikimo sveikatos priežiūros įstaigose
 

Lietuvos Vyskupų Konferencija ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – šalys), vykdydamos Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų 15 straipsnį, susitaria:

1 straipsnis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pripažįsta ir sutinka, jog sveikatos priežiūros įstaigose būtų teikiamos sielovados paslaugos.

2 straipsnis
Susitarimą su konkrečios ligoninės vadovais dėl sielovados teikimo sveikatos priežiūros įstaigose pasirašo vietos vyskupas ir ligoninės kapelionas, atsižvelgdami į vietos situaciją.

3 straipsnis
Kilus nesutarimams dėl šio susitarimo nuostatų vykdymo, abi šalys spręs juos drauge, siekdamos bendro susitarimo.

4 straipsnis
Šis susitarimas gali būti pakeistas abiejų šalių susitarimu, vienai iš šalių raštu pranešus prieš tris mėnesius apie ketinimą jį keisti.
 

Sudaryta 2002 m. rugsėjo 16 d. dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai susitariančiai šaliai.
 

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministras
Romualdas Konstantinas
Dobrovolskis

Lietuvos Vyskupų Konferencijos
vicepirmininkas
kardinolas
Audrys Juozas Bačkis