Dėl užsieniečių, laikinai atvykstančių apsigyventi Lietuvoje
 

Užsieniečių atvykimo ir išvykimo, laikino ir nuolatinio gyvenimo, darbo, teisinės atsakomybės bei kitus užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimus nustato Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo bei panaikinimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 294 patvirtintos „Užsieniečių prašymų išduoti leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje pateikimo, nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje įforminimo taisyklės”.

Kada reikalingas leidimas užsieniečiams  gyventi Lietuvoje?

Leidimai laikinai apsigyventi Lietuvoje yra reikalingi tuo atveju, jei užsienietis ketina gyventi Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip 3 mėnesius per pusę metų.

Įgyvendinant Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos Sutarties dėl santykių tarp katalikų Bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų nuostatas, vadovaudamasis aukščiau nurodytais teisės aktais, Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius vyskupas Jonas Boruta pasirašė susitarimą su Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriumi A. Gavėnu. Šiame Susitarime numatyta, kad katalikų dvasininkai ir vienuoliai bei kiti religinės bendruomenės kviečiami asmenys, kurie atvyksta į Lietuvą vykdyti religinę, socialinę, kultūrinę, auklėjamąją, sielovadinę ar karitatyvinę veiklą, dirbti pedagoginį ar mokslinį darbą ar mokytis mokymo, studijų institucijose ir nori gauti leidimą apsigyventi Lietuvos Respublikoje, pateikia Migracijos departamento atstovams šiuos dokumentus:

1. Vidaus reikalų ministro nustatytos formos prašymą (išduodamas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje arba gyvenamosios vietos migracijos tarnyboje).

2. Galiojantį kelionės dokumentą (pasas) ir jo kopiją.

3. Vyskupo tarpininkavimo raštą.

4. Asmenį kviečiančios religinės bendruomenės, bendrijos ar centro registracijos pažymėjimo nuorašą.

5. Sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, galiojantį buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, ir jo kopiją.

6. Valstybės rinkliavos kvitą, kai ji nustatyta Vyriausybės nutarimu.

Pastarieji du dokumentai, nurodyti 5 ir 6 punktuose, pateikiami po to, kai priimamas sprendimas išduoti leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje. (valstybės rinkliava šiuo metu yra numatyta Vyriausybės 2000 metų gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo”).

Pažymėtina, kad vadovaujantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais ir minėtu Susitarimu jokie kiti dokumentai valstybės institucijoms dėl leidimų apsigyventi Lietuvoje neteiktini (aukščiau nurodytas sąrašas yra baigtinis).

Leidimas išduodamas vieneriems metams tais atvejais, kai užsienietis nėra Europos Sąjungos valstybės pilietis. Užsieniečiai, kurie nori gauti naują laikiną leidimą, tai yra pratęsti apsigyvenimo laiką Lietuvoje, gali naujo vyskupo tarpininkavimo rašto ir nepateikti, jei ankstesniam leidimui gauti pateiktas vyskupo tarpininkavimo raštas nėra atšauktas. Minėtą tarpininkavimo raštą pasirašyti turi teisę vyskupai ordinarai ir jų generalvikarai.

Katalikų Bažnyčios tarpininkavimu atvykstantys asmenys, kurie yra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, leidimus laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje gali gauti iš karto 5 metams. Prašymą išduoti naują laikinąjį leidimą užsienietis pateikia likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki laikinojo leidimo galiojimo laiko pabaigos.

Kam pateikiamas prašymas ir kokie prašymo nagrinėjimo terminai?

Prašymą išduoti laikinąjį leidimą užsienietis gali pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, o užsienietis, esantis Lietuvos Respublikoje, – teritorinės policijos įstaigos migracijos skyriui, poskyriui arba grupei. Užsieniečio prašymas išduoti leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

Ar gali būti užsieniečiui išduodamas nuolatinis leidimas?

Tais atvejais, kai užsienietis gyvena Lietuvos Respublikoje pastaruosius dvejus metus, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išduodamas, jei užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 14, 22 straipsnių reikalavimus.

-rr-