Lietuvos kariuomenės ordinaro

Dekretas

2002 m. liepos 23 d.        Nr. 0010/02

Vadovaudamasis Kanonų teisės kodekso 368 kan., Apaštališkosios konstitucijos Spirituali militum curae normomis ir Šventojo Sosto išleistu Lietuvos Respublikos kariuomenės ordinariato statutu, atsižvelgdamas į Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos 2000 metų gegužės 5 dienos sutarties dėl kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados 10 straipsnio nuostatus

nustatau

Lietuvos kariuomenės ordinariato reglamentas įsigalioja, pasirašius susitarimą šiuo klausimu tarp Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir susitarimo bei reglamento tekstą paskelbus oficialiame „Valstybės žinių“ leidinyje.

Pagal teisės normas.

LR kariuomenės ordinaras
Vyskupas Eugenijus Bartulis