Mirė prelatas Antanas Rubšys (1923–2002)
 

2002 m. rugpjūčio 27 dieną Niujorke, ištiktas insulto, mirė prelatas Antanas Rubšys.

Prelatas profesorius Antanas Leonardas Rubšys gimė 1923 m. lapkričio 5 d. Bučių kaime, Laukuvos valsčiuje, Tauragės apskrityje. Lankė Šiauduvos pradžios mokyklą, baigė Šilalės gimnaziją ir įstojo į Telšių kunigų seminariją (1943 m.).

Karo metu buvo nublokštas į Vokietiją, Eichšteto kunigų seminariją, kur tęsė filosofijos studijas (1944–1945). Karui pasibaigus, buvo pasiųstas į Italiją – į Grigaliaus universitetą Romoje teologijos studijoms (1945–1949). 1948 m. gruodžio 18 d. įšventintas kunigu. Teologijos studijas baigė licenciato laipsniu.

Po teologijos studijų buvo nukreiptas gilinti Šv. Rašto studijas. 1951 metais įgijo Šv. Rašto licenciato laipsnį. Tų pačių metų vasarą atliko apžvalginės archeologijos kelionę Artimuosiuose Rytuose (Egipte, Libane, Sirijoje, Jordanijoje, Turkijoje, Graikijoje). Tų pačių metų rudenį išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, dėstė Šv. Raštą ir biblines kalbas San Diego kunigų seminarijoje. 1957–1958 akademinius metus praleido Romoje, Popiežiškajame Šv. Rašto institute, ir įgijo Šv. Rašto daktaro laipsnį.

Baigęs Šv. Rašto studijas, buvo pakviestas dėstyti į Niujorko Manhatano kolegiją, dėstė Šv. Raštą – egzegezę ir hermeneutiką. Dėstydamas kolegijoje, kas antrus metus vasarą skirdavo Artimųjų Rytų archeologijai.

1990 m. kovo 6 d. vyskupas Paulius A. Baltakis, įgaliotas Lietuvos Vyskupų Konferencijos, pavedė jam versti Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų į lietuvių kalbą. 1994 m. gruodžio 21 d. popiežius Jonas Paulius II suteikė Popiežiaus rūmų prelato titulą. 1994–2002 m. dėstė Šv. Rašto egzegezę Vilniaus ir Telšių kunigų seminarijose, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete bei Vilniaus pedagoginio universiteto Tikybos katedroje.

1995 metų Lietuvos Nacionalinės premijos laureatas už 1978–1995 m. Senojo Testamento vertimą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų bei knygas „Raktas į Senąjį Testamentą“ ir „Raktas į Naująjį Testamentą“. Lietuvių kalba dar yra išleistos prelato A. Rubšio knygos „Šventojo Rašto kraštuose“ ir „Raidė užmuša, Dvasia gaivina“.

Visi, pažinojusieji prelatą Antaną Rubšį, visuomet prisimins jo jautrumą, šilumą, optimizmą. Jis vien jau savo buvimu gaivino žmones, dalydamasis su jais gyvenimo džiaugsmu.

Prelatas Antanas Rubšys bus laidojamas Laukuvoje. Tiksli laidojimo data bus paskelbta vėliau.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas