Mirė kunigas Adolfas Breivė (1924–2002)
 

Liepos 29 d. mirė Upytės šv. Karolio Baromiejaus parapijos klebonas, kunigas jubiliatas Adolfas Breivė. Kun. A. Breivė gimė 1924 m. sausio 15 d. Vabalninko parapijoje, Natiškių kaime. Mokėsi Kvideikių pradžios mokykloje ir Biržų gimnazijoje, 1943–1948 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1948 m. balandžio 25 d. Vikaravo Skapiškyje, Pabiržėje. Klebono pareigas ėjo Spirakiuose, Aleksandravėlėje, Kvetkuose, Sudeikiuose, Gelažiuose, Ėriškiuose ir Upytėje. Palaidotas rugpjūčio 1 d. Upytėje.

-P-