Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimas dėl kunigų turtinių sandorių

2002 m. birželio 27 d.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencija, remdamasi Kanonų teisės kodekso kan. 1292 § 1 ir kan. 1297 reikalavimais, atsižvelgdama į kan. 638 § 3 nurodytas išimtis, Lietuvoje nustato šias normas dėl kunigų, kaip parapijų ir kitų juridinių asmenų turto administratorių, atsakomybės už sudaromus turtinius sandorius:

1. Visos nuomos sutartys, sudaromos juridinio asmens vardu, privalo būti raštiškai patvirtintos vyskupo.

2. Sudarant juridinio asmens vardu sandorius (pirkimas, pardavimas, paskola, įkeitimas, dovanojimas ir pan.), viršijančius 10 000 (dešimt tūkstančių) litų sumą, yra būtinas raštiškas vyskupo leidimas. Sudarius sandorį be tokio leidimo, sutartį pasirašęs klebonas už galimas skolas atsako asmeniniu turtu.
 

Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas

Vyskupas Jonas BORUTA
Lietuvos Vyskupų Konferencijos
Generalinis sekretorius