Mirė kun. Vincentas Klebonas (1933–2002)
 

Liepos 3 d. Klaipėdos ligoninėje mirė Janapolės klebonas kun. Vincentas Klebonas. Kun. V. Klebonas gimė Ramygalos parapijoje 1933 m. lapkričio 27 d. Studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1962 metais balandžio 18 dieną įšventintas kunigu. 1962–1964 m. dirbo Telšių katedros vikaru, 1964–1965 m. vikaravo Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje. Nuo 1965 metų gegužės 26 d. iki mirties dirbo Janapolės parapijos Telšių dekanate klebonu. Palaidotas Janapolėje liepos 5 dieną.

-T-