Mirė kunigas Juozapas Balčiūnas (1934–2002)
 

Gegužės 28 d. Panevėžio respublikinėje ligoninėje mirė Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios altaristas, vikaras kun. Juozapas Balčiūnas.

Kun. Juozapas Balčiūnas gimė 1934 m. vasario 1 d. Šiaulių kaime, Anykščių rajone. Mokėsi Šiaulių kaimo pradinėje mokykloje, vėliau Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. 1956 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Sovietų valdžios trukdomas, negalėjo nuosekliai tęsti mokslų, todėl dirbo įvairiose vietose. Seminariją baigė 1968 m., tų pačių metų gegužės 22 d. buvo įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Panevėžyje, Kupiškyje, klebonu Nemunėlio Radviliškyje, administratoriumi Šiluose. Pastaraisiais metais buvo Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios altaristas-vikaras.

Gegužės 31 d. į Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią atsisveikinti su velioniu susirinko gausus būrys tikinčiųjų. Šv. Mišias aukojo vyskupai Jonas Kauneckas, Juozas Preikšas ir apie 40 kunigų. Kun. Juozapas Balčiūnas palaidotas Panevėžio katedros kapinėse prie kitų kunigų.

-P-