Laiškas Dievo Motinos arkivyskupijos Maskvoje arkivyskupui Tadeušui Kondrusevičiui
 

Balandžio 29 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir generalinis sekretorius vyskupas Jonas Boruta, reikšdami solidarumą, kreipėsi į Jo Ekscelenciją Dievo Motinos arkivyskupijos Maskvoje arkivyskupą Tadeušą Kondrusevičių.

Jūsų Ekscelencija,

Lietuvos vyskupai susijaudinę seka žinias apie Katalikų Bažnyčios patiriamą priespaudą Rusijoje. Taip neseniai drauge džiaugėmės šioje daug iškentėjusioje žemėje atgimstančia Katalikų Bažnyčia, sveikinome Rusijos katalikus su bažnytinių struktūrų atkūrimu. Todėl labai sunku patikėti, jog trečiajame tūkstantmetyje katalikams tenka susidurti su aklu priešiškumu ir dar skaudžiau, kad tai daroma prisidengiant vardu Kristaus, kuris Paskutinės vakarienės metu karštai meldė dangaus Tėvą: „Tegu visi bus viena!”

Lietuvos katalikai irgi nuėjo skaudų kryžiaus kelią, tačiau pasitikėjimas Viešpaties Dievo galybe, jų nuoširdi ištikimybė Katalikų Bažnyčiai padėjo jiems ištverti sunkumus. Ir dabar privalome pasitikėti dieviškąja Apvaizda, kuri išveda Bažnyčią per bandymus, kad galiausiai visi būtume drauge ir jaustumės vieno Tėvo vaikais.

Visų Lietuvos vyskupų vardu norime užtikrinti Jus, kad maldoje esame drauge su Rusijos katalikais. Visi Lietuvos tikintieji meldžia Viešpatį, kad priespaudos ir persekiojimų metu parodyta ištvermė prisidėtų prie didesnio Katalikų Bažnyčios Rusijoje suklestėjimo. Tegu jus, visus Rusijos katalikų vyskupus ir tikinčiuosius, nuolat drąsina Išganytojo žodžiai: „Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių” (Jn 12, 24).

Lietuvos vyskupų ir tikinčiųjų vardu
 

Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas

Vyskupas Jonas BORUTA
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinis sekretorius