Mirė kunigas Virgilijus Garšva (1964–2002)
 

Kovo 4 d. mirė Obelių šv. Onos parapijos klebonas kun. Virgilijus Garšva. Kun. V. Garšva gimė 1964 m. kovo 31 d. Pasvalio rajone, Joniškėlyje. Mokėsi Joniškėlio vidurinėje mokykloje. Nuo vaikystės svajojęs tapti kunigu, 1985 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1991 metų gegužės 30 d. Panevėžio katedroje. Pirmoji paskyrimo vieta – Rokiškio šv. Mato bažnyčia. 1993 m. paskirtas Obelių parapijos klebonu. Nuo 2001 m. taip pat aptarnavo Aleksandravėlės šv. Pranciškaus Serafiškojo parapiją.

Kovo 6 d. palaidotas Obelių šv. Onos bažnyčios šventoriuje. Laidotuvių pamaldose dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Preikšas ir apie 80 kunigų.

-P-