Mirė kunigas Kęstutis Ubeika (1973–2002)
 

Kovo 3 d. po autoavarijos mirė Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras ir Ėriškių parapijos klebonas Kęstutis Ubeika. Kun. K. Ubeika gimė 1973 m. vasario 20 d. Utenos parapijoje. Mokėsi Utenos 6-joje vidurinėje mokykloje. 1992 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. Ją baigęs 1999 m. kovo 20 d. vysk. Juozo Preikšo buvo įšventintas kunigu ir paskirtas Ramygalos šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru. 2000 m. paskirtas Panevėžio šv. ap. Petro ir Povilo bažnyčios vikaru ir Ėriškių parapijos klebonu, 2002 m. – Truskavos ir Anciškių klebonu.

Mišias už kun. K. Ubeiką laikinoje koplyčioje prie Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir vyskupas emeritas Juozas Preikšas, apie 80 kunigų. Pamaldose dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų. Kun. K. Ubeika palaidotas Utenoje.

-P-