Popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas XVII Pasaulinės jaunimo dienos
(Torontas, 2002 m. liepos 18–28 d.) proga

Jūs – žemės druska …
Jūs – pasaulio šviesa (Mt 5, 13–14)
 

Mieli jaunuoliai!

1. Gyvai prisimenu nuostabias akimirkas, kurias kartu išgyvenome Romoje per 2000 metų Jubiliejų, kai atvykote aplankyti apaštalų Petro ir Pauliaus kapų. Ilgomis tyliomis vilkstinėmis žengėte pro Šventuosius vartus ir rengėtės priimti Susitaikinimo sakramentą; per maldos vigiliją ir ryto Mišias Tor Vergatoje patyrėte didelį dvasinį bei bažnytinį išgyvenimą; dar tvirčiau tikėdami grįžote namo su mano jums patikėta užduotimi: drąsiai liudyti Evangeliją auštant naujajam tūkstantmečiui.

Pasaulinė jaunimo diena jau tapo svarbiu jūsų ir Bažnyčios gyvenimo momentu. Todėl kviečiu jus pradėti rengtis šiai didelei šventei, kuri bus švenčiama septynioliktą kartą ir vyks Kanados mieste Toronte 2002 metų vasarą. Tai bus nauja proga susitikti su Kristumi, paliudyti jo buvimą šiandienėje visuomenėje ir tapti „meilės ir tiesos civilizacijos” statytojais.

2. „Jūs – žemės druska <…> jūs – pasaulio šviesa” (Mt 5, 13–14): tokią temą parinkau artimiausiajai Pasaulinei jaunimo dienai. Abu Jėzaus pavartoti druskos ir šviesos įvaizdžiai vienas kitą papildo ir yra kupini prasmės. Senovėje druska ir šviesa buvo laikomos esminiais žmogaus gyvenimo elementais.

„Jūs – žemės druska”. Viena iš druskos pagrindinių funkcijų, kaip žinoma, yra pagardinti, suteikti maistui skonį. Šis įvaizdis primena mums, kad krikštas iš pagrindų perkeitė visą mūsų būtį, nes ji buvo „pagardinta” atnaujintu gyvenimu, kylančiu iš Kristaus (Rom 6, 4). Druska, neleidžianti krikščioniškajai tapatybei iškrypti ir labai sekuliarizuotoje aplinkoje, yra krikšto malonė, kuri mus atnaujina, įgalina gyventi Kristuje ir daro gebančius atsiliepti į jo kvietimą bei aukoti save „kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką” (Rom 12, 1). Rašydamas Romos krikščionims, šventasis Paulius ragina juos aiškiai parodyti, kad jų mąstysena bei gyvensena kitokia negu jų amžininkų: „Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią – kas gera, tinkama ir tobula” (Rom 12, 2).

Ilgą laiką maistas paprastai būdavo konservuojamas druska. Kaip žemės druska jūs pašaukti sergėti gautąjį tikėjimą ir sveiką perteikti kitiems. Jūsų kartai ypač aktualus iššūkis bus išlaikyti sveiką tikėjimo paveldą (plg. 2 Tes 2, 15; 1 Tim 6, 20; 2 Tim 1, 14).

Atraskite krikščioniškąsias šaknis, išmokite Bažnyčios istoriją, pagilinkite jums perduoto dvasinio paveldo pažinimą, sekite pirma jūsų ėjusiais liudytojais ir mokytojais! Tiktai likdami ištikimi Dievo įsakymams, sandorai, kurią Kristus patvirtino savo ant kryžiaus išlietu krauju, galėsite būti naujojo tūkstantmečio apaštalai ir liudytojai.

Žmogui, ir ypač jaunimui, būdinga ieškoti absoliuto, egzistencijos prasmės ir pilnatvės. Mieli jaunuoliai, nesitenkinkite niekuo, išskyrus aukščiausiuosius idealus! Neleiskite, kad drąsą iš jūsų atimtų tie, kurie nusivylę gyvenimu tapo kurti giliausiems bei autentiškiausiems savo širdies troškimams! Jūs teisingai darote nepasiduodami bedvasėms pramogoms, praeinančioms madoms ir vienpusiškiems planams. Tiktai labai trokšdami Viešpaties, galėsite išvengti mūsų visuomenėje taip paplitusių vidutiniškumo bei konformizmo.

3. „Jūs – pasaulio šviesa”. Šviesos simbolis visiems pirmiesiems Jėzaus klausytojams kėlė ir mums kelia kiekvieno žmogaus giliausiame viduje įrašytą tiesos troškimą ir pažinimo pilnatvės alkį.

Šviesai susilpnėjus ar išvis išnykus, supančios tikrovės nebeįmanoma pažinti. Nakties gilumoje galima pajusti baimę bei netikrumą ir imti nekantriai laukti auštančio ryto šviesos. Mieli jaunuoliai, būkite ryto sargai (plg. Iz 21, 11–12), skelbiantys saulės patekėjimą, prisikėlusį Kristų!

Šviesa, apie kurią Jėzus mums kalba Evangelijoje, yra tikėjimo šviesa, nepelnyta Dievo dovana, apšviečianti mūsų širdį ir protą: „Pats Dievas, kuris yra taręs: Iš tamsos tenušvinta tiesa! – sušvito mūsų širdyse, kad pažintume Dievo šlovę, spindinčią Kristaus veide” (2 Kor 4, 6). Būtent todėl Jėzaus žodžiai įgyja nepaprastą reikšmę, kai jis aiškina savo tapatybę bei misiją: „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą” (Jn 8, 12).

Asmeninis susitikimas su Kristumi apšviečia gyvenimą nauja šviesa, nukreipia mus į teisingą kelią ir įpareigoja liudyti Kristų. Iš jo mums atitekęs naujas požiūris į pasaulį ir žmogų leidžia giliau įsiskverbti į tikėjimo slėpinį, kuris nėra vien protu priimtinų ir patvirtintinų teorinių ištarmių rinkinys; priešingai, tai įsisavintina patirtis, išgyventina tiesa, visos tikrovės druska ir šviesa (plg. Veritatis splendor, 88).

Šiame sekuliarizacijos amžiuje, kai daugelis mūsų amžininkų gyvena ir mąsto taip, tarsi Dievo nebūtų, arba žavisi iracionaliomis religingumo formomis, būtent jūs, mieli jaunuoliai, turite vėl patvirtinti, kad tikėjimas yra asmeninis apsisprendimas, aprėpiantis visą egzistenciją. Didysis kriterijus, vadovaujantis jūsų gyvenimo sprendimams bei krypčiai, turi būti Evangelija! Tada jūs tapsite misionieriai žodžiais bei darbais ir visur, kur dirbate ir gyvenate, būsite Dievo meilės ženklai, Kristaus meilės kupino buvimo įtikinami liudytojai. Neužmirškite: „Niekas nevožia indu degančio žiburio” (Mt 5, 15)!

Kaip druska pagardina valgį ir šviesa apšviečia tamsą, taip šventumas suteikia gyvenimui pilnatvišką prasmę, paversdamas jį Dievo šventumo atspindžiu. Kiek daug šventųjų per Bažnyčios istoriją buvo tarp jaunų žmonių! Mylėdami Dievą, jie suspindo pasaulyje savo herojiškomis dorybėmis ir taip tapo gyvenimo modeliais, kuriuos Bažnyčia kaip sektinus pavyzdžius parodė kitiems. Užteks paminėti tik keletą vardų: Agnė Romietė, Andreasas iš Phś Yźn, Pedro Calungsodas, Giuseppina Bakhita, Teresė Lizjietė, Pieras Giorgio Frassatis, Marcelis Callo, Francisco Castelló Aleu, Kateri Tekakwitha, jaunoji irokėzė, žinoma „mohaukų lelijos” vardu. Meldžiu triskart šventą Dievą, kad jis, užtariant šiam dideliam liudytojų būriui, padarytų jus, mieli jaunuoliai, šventaisiais, trečiojo tūkstantmečio šventaisiais!

4. Brangūs jaunuoliai, laikas rengtis XVII Pasaulinei jaunimo dienai. Labai jus kviečiu: skaitykite ir studijuokite apaštališkąjį laišką Novo millennio ineunte, kurį parašiau metų (2001 – red.) pradžioje, trokšdamas lydėti pakrikštytuosius šiame naujajame Bažnyčios ir žmonių gyvenimo etape. „Naujasis amžius, naujasis tūkstantmetis atsiveria Kristaus šviesoje. Tačiau ne visi mato šią šviesą. Turime nuostabią ir reiklią misiją būti jos atspindžiu” (55).

Misijos valanda tikrai atėjo! Jūsų vyskupijose bei parapijose, sąjūdžiuose, organizacijose ir bendruomenėse jus kviečia Kristus, ir Bažnyčia jums atvira kaip bendrystės ir maldos namai bei mokykla. Nuodugniai studijuokite Dievo žodį ir leiskite, kad jis apšviestų jūsų protą bei širdį. Semkitės jėgos iš Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentinės malonės. Susitikite su Viešpačiu „širdis į širdį” Eucharistijos adoracijoje. Tada kasdien gausite naujų jėgų guosti kenčiančiuosius bei nešti taiką pasauliui. Juk tiek daug yra sužeistų gyvenimo, atskirtų nuo ekonominės plėtros, neturinčių pastogės, šeimos ir darbo žmonių; daugelis vaikosi klaidingų iliuzijų ar yra įpuolę į visišką neviltį. Įsimąstydami į šviesą, spindinčią Kristaus veide, išmoksite patys gyventi kaip „šviesos vaikai, dienos vaikai” (1 Tes 5, 5) ir visiems parodysite, kad „šviesos vaikai reiškiasi visokeriopu gerumu, teisumu ir tiesa” (Ef 5, 9).

5. Mieli jaunieji bičiuliai, visiems, kurie galite atvykti, artimiausio susitikimo vieta yra Torontas. Šio daugiakultūrio ir daugiakonfesio miesto širdyje išreikšime Kristaus, Gelbėtojo, vienatiniškumą ir išganymo slėpinio, kurio sakramentas yra Bažnyčia, visuotinumą. Melsimės už visišką krikščionių bendrystę tiesoje ir meilėje, atsiliepdami į Viešpaties, karštai trokštančio, „kad jie būtų viena” (Jn 17, 11), raginimą.

Ateikite, kad didžiosiose Toronto magistralėse nuaidėtų džiaugsminga žinia, – Kristus visus myli ir atbaigia kiekvieną žmonių mieste esamą gėrio, grožio ir tiesos ženklą. Ateikite ir bylokite pasauliui apie susitikimo su Jėzumi Kristumi džiaugsmą, savo troškimą vis geriau jį pažinti, savo užduotį skelbti jo išganymo Evangeliją ligi žemės pakraščių!

Jūsų amžininkai Kanadoje drauge su savo vyskupais ir civilinės valdžios institucijomis rengiasi jus labai šiltai ir svetingai sutikti. Už tai jiems jau dabar nuoširdžiai dėkoju. Ši pirmoji trečiojo tūkstantmečio pradžios Pasaulinė jaunimo diena teperteikia visiems tikėjimo, vilties ir meilės žinią!

Telydi jus mano palaiminimas. Kiekvieną jūsų ir kiekvieno jūsų pašaukimą bei misiją patikiu Marijai, Bažnyčios Motinai.
 

Castel Gandolfo, 2001 m. liepos 25 d.
Jonas Paulius II