Mirė kan. Jonas Pilka (1917–2002)
 

Vasario 11 d. mirė Gelvonų parapijos klebonas, Kaišiadorių katedros garbės kanauninkas kunigas jubiliatas Jonas Pilka. Kun. J. Pilka gimė 1917 m. sausio 1 d. Trakinių kaime, Kurklių valsčiuje, Ukmergės apskrityje. Pradžios mokyklą baigė Trakinių kaime, 1936–1939 m. gyveno ir mokėsi saleziečių vienuolyne Vytėnuose, 1939–1943 metais – suaugusiųjų gimnazijoje Kaune. 1943 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją; ją baigęs, 1948 m. spalio 31 d. Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko buvo įšventintas kunigu.

1948–1954 m. ėjo Žiežmarių (Kaišiadorių r.) parapijos vikaro, vėliau šios parapijos klebono pareigas; 1954–1960 m. buvo Butrimonių (Alytaus r.) parapijos klebonas. 1956 m. jam suteiktas Kaišiadorių katedros garbės kanauninko titulas. 1960–1965 m. klebonavo Bijutiškio (Molėtų r.), 1965–1974 m. – Inturkės (Molėtų r.), 1974–1982 m. – Daugų (Alytaus r.) parapijose. Nuo 1982 m. iki mirties ėjo Gelvonų (Širvintų r.) parapijos klebono pareigas. Besidarbuodamas Gelvonuose, 1986–1996 metais buvo Širvintų dekanas, taip pat vyskupijos konsultorių tarybos ir bažnytinio teismo narys.

Kan. Jonas Pilka vasario 14 d. palaidotas Gelvonuose. Laidotuvių pamaldoms vadovavo ir pamokslą pasakė Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis. Mišių koncelebracijoje dalyvavo 43 kunigai. Prie kapo duobės žodį tarė velionio studijų draugas kun. Pranciškus Sabaliauskas OP.

-Kš-