Mirė kun. Antanas Šeškevičius SJ (1914–2002)
 

Sausio 25 d. Kauno jėzuitų namuose po ilgos ligos mirė tėvas Antanas Šeškevičius SJ. Kun. A. Šeškevičius gimė 1914 m. balandžio 4 d. Sindriūnų kaime, Pasvalio valsčiuje. Mokėsi Sindriūnų pradinėje mokykloje, Pasvalio ir Biržų gimnazijoje. 1934 m. rugpjūčio 20 d. įstojo į Jėzaus draugiją. Pabuvęs dvejus metus naujokyne, 1936 m. išvyko studijuoti į Insbruką (Austrija). 1943 m. birželio 19 d. Vienoje buvo įšventintas kunigu.

Grįžęs į Lietuvą dirbo Šiaulių šv. Ignaco bažnyčioje, Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, dėstė teodicėją Kauno kunigų seminarijoje. Iškilus arešto pavojui, vyresniųjų buvo išsiųstas į Ryliškius (Alytaus apskritis). 1949 m. birželio 3 d. tėvą Antaną sovietų valdžia suėmė ir nuteisė 25 metams laisvės atėmimo, apkaltinusi „antitarybinės” organizacijos „Švč. Jėzaus Širdies garbės sargyba” Šiauliuose įkūrimu. Vorkutos lageryje dirbo anglies kasykloje. 1955 metais už slaptą pastoracinę veiklą tarp kalinių buvo perkeltas į Intos lagerį. 1956-aisiais, peržiūrėjus bylą, buvo išleistas į laisvę. Grįžus į Lietuvą, jam kaip buvusiam kaliniui nebuvos leista imtis sielovados darbo. Kun. A. Šeškevičius išvyko į Altajaus kraštą aptarnauti vokiečių katalikų. Patyręs represijų, persikėlė į Kirgiziją ir trejus metus čia dirbo lankydamas tremtinius Aktiubinske, Čerbakte, Barnaule, Novosibirske ir kitose vietovėse. Už devocionalijų platinimą buvo suimtas, atgabentas į Vilnių ir nuteistas 7 metams laisvės atėmimo. Bausmę atliko Pravieniškėse. Tačiau už apaštalavimą tarp kalinių buvo perkeltas į Permės lagerį.

1969 m. grįžęs į Lietuvą, kurį laiką negalėjo oficialiai dirbti sielovados srityje. Vėliau buvo paskirtas altaristu į Molėtų bažnyčią, dar vėliau –Dubingių parapijos klebonu. Netrukus buvo vėl areštuotas ir 1970 m. rudenį už vaikų katechizavimą nuteistas vieneriems metams kalėti. Bausmę atliko Alytuje. Grįžęs į laisvę, buvo paskirtas vikaru į Šilalę. 1975 m. perkeltas į Gargždus, kur vikaravo, sykiu aptarnaudamas Mikoliškių parapiją. 1988 m. buvo paskirtas į Naująją Akmenę, vėliau – į Eigirdžius. Atkūrus Telšių kunigų seminariją, kun. A. Šeškevičius buvo pakviestas dėstytojauti. 1992 m. paskirtas Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaru. Ypač uoliai klausydavo išpažinčių, lankydavo parapijiečius, aptarnaudavo ligonius. Susilpnėjus sveikatai, 2000 m. pavasarį atvyko gydytis į Kauną ir apsigyveno Kauno jėzuitų namuose.

Sausio 28 d. atsisveikinimo su velioniu šv. Mišiose Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje dalyvavo 6 vyskupai ir apie 50 kunigų. Kun. Antanas Šeškevičius SJ palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

-Kn-