Mirė prelatas Kazimieras Dulksnys (1910–2001)
 

Gruodžio 9 d. po sunkios ligos mirė prelatas Kazimieras Dulksnys. Kun. K. Dulksnys gimė 1910 m. vasario 9 d. Skodinių kaime, Kupiškio parapijoje. Mokėsi Kupiškio pradžios ir vidurinėje mokyklose, Rokiškio gimnazijoje, 1928–1931 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje, Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Teologijos fakultete. 1935 m. birželio 15 d. įšventintas kunigu.

1935 m. paskirtas Ramygalos, 1936 m. – Pasvalio vikaru. Keturis mėnesius vikaravo Užpaliuose. 1942 m. paskirtas Tauragnų parapijos administratoriumi, 1947 m. – Rokiškio klebonu ir dekanu. 1949 m. atsisakęs pasirašyti sovietų valdžios raštą, kuriame popiežius kaltinamas karo kurstymu, buvo priverstas iš Rokiškio išvykti. Tais pačiais metais tapo Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios administratoriumi. 1951 m. pakeltas Panevėžio katedros kapitulos kanauninku. 1957 m. suimtas ir nuteistas dvejus metus kalėti Mordovijos lageryje. Vysk. K. Paltaroko pakeliamas prelatu. 1959 m. grįžęs iš tremties, ima dirbti Kaišiadorių vyskupijoje – paskiriamas Merkinės altaristu, 1962 m. perkeliamas į Nedzingę administratoriumi. 1963 m. prelatui leidžiama grįžti į Panevėžio vyskupiją, čia jis paskiriamas Krekenavos parapijos klebonu. 1983 m. tapo kapitulos pirmininku, tų pačių metų gegužės mėn., vysk. R. Krikščiūnui išvykus iš Panevėžio, išrinktas Panevėžio vyskupijos kapituliniu vikaru. 1989 m. vyskupo J. Preikšo paskirtas generaliniu vikaru.

Laidotuvių šv. Mišioms gruodžio 11 d. vadovavo vysk. J. Preikšas. Šv. Mišias koncelebravo vysk. J. Matulaitis, vysk. J. Tunaitis, apie 50 kunigų. Pamokslą per Mišias pasakė kan. Bronius Antanaitis. Atsisveikinimo žodžius tarė kan. Vytautas Masys ir mons. Juozapas Antanavičius. Prelatas Kazimieras Dulksnys palaidotas katedros šventoriuje.

-ba-