Mirė tėvas jėzuitas kun. Juozas Vaišnys (1913–2001)
 

2001 m. gruodžio 19 d. Čikagos Holy Cross (Šventojo Kryžiaus) ligoninėje po operacijos ir plaučių uždegimo mirė ilgametis „Laiškų lietuviams” redaktorius, Amerikoje ir Lietuvoje žinomas lituanistas, skautų dvasios tėvas kun. Juozas Vaišnys.

Kun. Juozas Vaišnys gimė 1913 m. lapkričio 1 d. Augo Marijampolėje, kur gerais pažymiais baigė Rygiškių Jono gimnaziją. Pasak jo paties, į Jėzaus draugiją įstojo po tam tikrų svyravimų ir dvejonių. Filosofiją studijavo Insbruke, taip pat Romoje; čia buvo įšventintas kunigu, dvejus metus mokėsi teologijos ir atliko tercijatą, vėliau šiaurinėje Italijoje vadovavo Marijos sodalicijai, šiandien plačiai žinomai krikščioniškojo gyvenimo bendruomenei, ir katalikiškajam jaunimui. Be to, Turino jėzuitų namuose dirbo vyresniojo pagalbininku ir mokytojavo Genujos jėzuitų gimnazijoje, kur vadovavo skautams. Čikagoje ėmus kurtis lietuviams jėzuitams, tėvas J. Vaišnys 1949 m. šiame mieste aktyviai įsitraukia į skautiškojo jaunimo gyvenimą. Jis ėjo įvairias pareigas: buvo brolijos ir Amerikos rajono dvasios tėvas, kursų vedėjas, stovyklų, suvažiavimų organizatorius ir vadovas. Už sėkmingą veiklą apdovanotas Lelijos ordinu ir pakeltas vyresniuoju skautininku.

1950–1963 ir 1969–2000 metais tėvas J. Vaišnys buvo jėzuitų leidžiamo religinės ir tautinės kultūros žurnalo „Laiškai lietuviams” redaktorius. Ypač jis rūpinosi literatūriniais konkursais, jaunųjų literatų ugdymu, kalbos skyreliu. Be to, jis buvo Lietuvių katalikų mokslų akademijos ir nuo 1977 m. Lituanistikos instituto narys. Taip pat garsėjo kaip aktyvus žurnalistas, gimtosios kalbos puoselėtojas. Kartu su A. Klimu išleido vadovėlį „Dabartinės lietuvių kalbos rašyba” (1982) ir knygą „Praktinė lietuvių kalbos vartosena” (1985).

Gruodžio 22 d. gedulinių Mišių koncelebracijai Čikagos jėzuitų namų koplyčioje vadovavo ir pamokslą pasakė L. Zaremba SJ. Mišių aukoje dalyvavo kunigai I. Urbonas, A. Svarinskas, V. Rimšelis, J. Duoba, V. Labašauskas, Z. Kulbys, A. Paliokas, K. Trimakas, J. Kelpša ir kiti. Po Mišių jėzuitų koplyčioje paskutinį atsisveikinimo žodį tarė kun. A. Paliokas. Velionis palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.