Mirė kun. Jonas Depšys (1966–2001)
 

Lapkričio 30 d. tragiškai savo gyvenimą užbaigė Kaimelio parapijos klebonas kun. Jonas Depšys. Kun. J. Depšys gimė 1966 m. kovo 22 d. Alvito parapijoje. 1973–1984 m. mokėsi Virbalio vidurinėje mokykloje. Po tarnybos sovietų armijoje 1988 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1993 m. įšventintas kunigu ir paskirtas Šakių parapijos vikaru. 1994 m. paskirtas iš pradžių Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos, vėliau Kalvarijos parapijos vikaru, 1995 m. – Žemosios Panemunės parapijos klebonu, 1996 m. – Ilguvos ir Žemosios Panemunės parapijų klebonu. Nuo 1997 m. buvo Kaimelio parapijos klebonas.

Laidotuvių pamaldos vyko gruodžio 3 d. Virbalio bažnyčioje. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC, Mišių aukoje dalyvavo 70 kunigų. Velionis palaidotas Virbalio kapinėse, šalia kitų iš šios parapijos kilusių kunigų.

-Vk-