Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 

Rugsėjo 28 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis.

Posėdžio metu vyskupai aptarė Ekumeninės tarybos prie Vyskupų Konferencijos organizavimo ir veiklos klausimus. Šiai tarybai vadovaujantis vyskupas Rimantas Norvila supažindino su pasiūlymais dėl kitų metų krikščionių vienybės savaitės rengimo.

Atsižvelgiant į veiklos koordinavimo tarp atskirų kunigų seminarijų svarbą, nutarta prie Vyskupų Konferencijos švietimo komisijos steigti seminarijų rektorių komitetą.

Vyskupai taip pat aptarė eucharistinių kongresų organizavimą Lietuvoje. Jubiliejiniais metais Kaune vykęs Lietuvos II Eucharistinis kongresas turėjo platų atgarsį tarp tikinčiųjų. Pripažinta, jog tokie renginiai būtų labai reikalingi ir ateityje, tačiau visos Lietuvos eucharistinius kongresus sutarta rengti maždaug kas aštuonerius metus. Laikotarpiu tarp Lietuvos eucharistinių kongresų bus rengiami atskirų vyskupijų eucharistiniai kongresai.

Posėdžio metu buvo pritarta Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro įstatams. Lietuvos „Caritas” direktoriumi naujai trejų metų kadencijai patvirtintas kunigas Robertas Grigas; Lietuvos skautų dvasios tėvu, gavus jėzuitų provincijolo kun. Antano Saulaičio sutikimą, irgi trejų metų kadencijai paskirtas kunigas Antanas Gražulis.

Vyskupų Konferencija gavo pasiūlymą kartu su architektų, dailininkų, fotomenininkų sąjungomis organizuoti seminarą apie Nepriklausomybės dešimtmečio naujų bažnyčių architektūrą ir meninį apipavidalinimą bei surengti parodą, kurioje būtų atspindėti jau atlikti darbai. Vyskupai pritarė tokios parodos ir seminaro organizavimui. Seminare turėtų dalyvauti atnaujintos liturgijos specialistai, taip pat Renovabis paramos fondo siūlomi specialistai, konsultavę Vidurio Europos naujų katalikų bažnyčių projektuotojus ir statytojus.

Atsakydami į gautus kunigų užklausimus, ar, teikiant sakramentus, šv. krizma pateptą vietą tuojau pat reikia nuvalyti vata, vyskupai pažymėjo, jog šiuo požiūriu privalu laikytis Šventojo Sosto Dieviškojo kulto ir sakramentų kongregacijos patvirtintų apeigynų nuostatų, kuriuose tokie valymai nebėra numatyti.

Kito plenarinio posėdžio datą nustatys Vyskupų Konferencijos nuolatinė komisija. Einamuosius klausimus vyskupai aptars lapkričio 18 dieną Vilniuje ir gruodžio 9 dieną Kaune.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas