Mirė kunigas jubiliatas Mykolas Stonys (1912–2001)
 

Rugsėjo 17 d., eidamas 89-uosius metus, mirė kunigas jubiliatas Mykolas Stonys. Kun. M. Stonys gimė 1912 m. spalio 1 d. Beržomskio kaime (Anykščių r.). Dar mokydamasis Anykščių gimnazijoje garsėjo kaip gabus literatas, buvo aktyvus skautas. Studijuodamas Kauno kunigų seminarijoje, parašė knygą „Marijos žodžių vainikas”. Kunigu įšventintas 1938 m.

Dirbo vikaru Šeduvoje, vėliau Raguvos parapijoje. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, pasitraukė į Vokietiją. Studijavo teologiją Tiubingeno universitete. Grįžęs į Lietuvą, kunigavo Pabiržės parapijoje. 1946 metais iš Utenos penkiolikai metų ištremtas į Sibirą. Čia dirbo ambulatorijoje, vėliau tapo lagerio gydytoju, o 1954-aisiais, nusipirkęs baraką ir įrengęs bažnyčią, vėl ėmėsi kunigystės. 1966 metais grįžęs į Lietuvą, dirbo Debeikių (Anykščių r.), Gulbinėnų (Pasvalio r.) klebonu, 1974 metais buvo perkeltas į Biržus, Suosto parapiją, kur klebonavo daugiau kaip ketvirtį amžiaus. Nuo 2000-ųjų rugsėjo kun. Mykolas Stonys rezidavo Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijoje.

Kun. M. Stonys palaidotas rugsėjo 19 d. Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje. Laidotuvių šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vysk. J. Preikšas, šv. Mišias koncelebravo 30 kunigų, pamokslą sakė kun. Dalius Tubys, Biržų parapijos klebonas. Atsisveikinimo žodį prie kapo duobės tarė Smilgių šv. Jurgio bažnyčios klebonas mons. Petras Kuzmickas.

-kdt-