Pašventinti Vilniaus naujausios parapijos namai ir koplyčia
 

Rugsėjo 8-ąją, Švč. Mergelės Marijos Gimimo dieną, buvo iškilmingai pašventinti Vilniaus Pilaitės parapijos namai ir koplyčia. Naująją šv. Juozapo koplyčią ir parapijos namus suprojektavo architektas Ričardas Krištopavičius.

Pilaitės parapija įsteigta 1998 m., jos klebonu paskirtas kun. Kęstutis Ralys. Kol buvo statomi parapijos namai ir koplyčia, šv. Mišios būdavo aukojamos Martyno Mažvydo mokyklos sporto salėje.

Pašventinimo iškilmėje dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, vyskupai Jonas Boruta SJ ir Juozas Tunaitis, Vilniaus kunigų seminarijos rektorius kun. Gintaras Grušas, kun. Vaclovas Aliulis ir kt. Per pamokslą šios parapijos tikintiesiems kardinolas A. J. Bačkis kalbėjo: „Širdingai džiaugiamės Viešpatyje, kad Pilaitėje pagaliau ir Dievas turi savo namus. Ši koplyčia bus ženklas – tikintiems ir netikintiems – kad Dievas yra tarp mūsų. Parapija – tai ne vien teritorija ar pastatas, tai Dievo tautos namai, kur kiekvienas jaučiasi kaip viena šeima. Parapija turi būti gyva bendruomene, visiems atvira maldos mokykla ir tapti tarnaujančiais namais”. Kardinolas prisiminė, kad popiežius Jonas XXIII kadaise parapiją palygino su miestelio šuliniu, prie kurio žmonės ateina ne tik pasisemti vandens, bet ir pabendrauti. Pamokslo pabaigoje kardinolas A. J. Bačkis pavedė parapiją šv. Juozapo ir Švč. Mergelės Marijos globai. Kardinolo pamokslą trumpai lenkų kalba persakė vysk. J. Tunaitis. Sugiedojus Visų šventųjų litaniją, pašventintas altorius ir pastatas. Pasibaigus Mišioms buvo sakomos sveikinimo kalbos, dainuojama ir vaišinamasi.

-sm-