Mirė kun. Bronius Simsonas (1925–2001)
 

Rugpjūčio 6 d. mirė Kamajų (Rokiškio dekanatas) parapijos altaristas kunigas jubiliatas Bronius Simsonas. Bronius Simsonas gimė 1925 m. rugsėjo 18 d. Naujamiesčio parapijoje. Baigęs Kauno kunigų seminariją, kunigu buvo įšventintas 1949 m. rugsėjo 25 d. Vikaravo Saločiuose, klebono pareigas ėjo Biliakiemio, Ragelių ir kitose Zarasų dekanato bažnyčiose. Susilpnėjus sveikatai nuo 1993 metų iki mirties buvo Kamajų bažnyčios altaristas.

Kunigas Bronius Simsonas palaidotas rugpjūčio 9 d. Kamajų bažnyčios šventoriuje. Laidotuvių šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, kartu su juo koncelebravo 35 kunigai, pamokslą pasakė kun. B. Simsono kurso draugas Pasvalio dekanas mons. Jonas Balčiūnas. Prie kapo atsisveikinimo žodį tarė kitas kurso draugas Raseinių bažnyčios altaristas kun. Vytautas Griganavičius. Gausiam laidotuvių dalyvių būriui padėkojo Rokiškio dekanas kan. Juozas Janulis.

-P-