Lietuvos vyskupijų ordinarams

Lietuvos vienuolijų vadovams

„Bažnyčios žinių“ redakcijai

Lietuvos Vyskupų Konferencija liepos 31 d. plenariniame posėdyje nutarė dar kartą priminti kunigams, kad „Bažnyčios žinių” biuletenyje, skyrelyje „Bažnyčios dokumentai”, spausdinami oficialūs Vatikano įstaigų ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos dokumentai yra svarbiausia šio biuletenio dalis. Kunigai ir atitinkamas tarnystes Bažnyčioje atliekantys asmenys kviečiami ne tik susipažinti, bet ir savo veikloje laikytis tų dokumentų nuostatų. Tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje kunigams tokie įpareigojantys Bažnyčios dokumentai buvo skelbiami „Tiesos kelyje”, skyriuje „Oficialioji dalis”. Sovietmečiu, kai Bažnyčia neturėjo galimybės turėti savo oficialių leidinių, vyskupai ir vyskupijų valdytojai tokius dokumentus išsiuntinėdavo kunigams paštu. Atgavus katalikiškos spaudos laisvę, Bažnyčia vėl grįžo prie įprastinės praktikos skelbti oficialius įpareigojančius dokumentus specialiame biuletenyje, t. y. „Bažnyčios žiniose”. Todėl kiekvienoje parapijoje turi būti prenumeruojami ir komplektuojami „Bažnyčios žinių” numeriai.

Taip pat kreipiamės į „Bažnyčios žinių” redakciją prašydami kiek pakeisti „Bažnyčios žinių” maketą, kad išryškėtų įpareigojanti skyrelio „Bažnyčios dokumentai” reikšmė, bei budėti, kad oficialių dokumentų skyriuje nebūtų spausdinama paskirų asmenų, kad ir teologų, komentarų, kurie nėra oficialiai Vatikano ar Vyskupų Konferencijos patvirtinti.

Manome, kad nuoširdžiai bendradarbiaudami įveiksime dar iš priespaudos laikų gyvuojantį įsitikinimą, kad kunigus ir kitus Bažnyčios žmones įpareigoja tik jiems asmeniškai atsiųsti dokumentai.
 

Pagarbiai

Vysk. Jonas Boruta SJ
Lietuvos Vyskupų Konferencijos
Generalinis sekretorius