Mirė kunigas Petras Kiela (1921–2001)
 

Liepos 15 d. Panevėžio TBC ligoninėje mirė Kamajų parapijos klebonas kunigas jubiliatas Petras Kiela.

Kun. Petras Kiela gimė 1921 m. sausio 15 d. Užušilių kaime, Biržų parapijoje. Mokėsi Užušilių pradžios mokykloje, vėliau Biržų gimnazijoje, kurią baigęs įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1946 m. birželio 16 d. per Švenčiausiosios Trejybės šventę Kauno arkikatedroje vysk. Kazimiero Paltaroko įšventintas į kunigus. 1946 m. birželio 17 d. paskirtas į Debeikius vikaru. Po to vikaravo Vaškuose, Saločiuose, Vyžuonose. Kurį laiką buvo Juodupės, Suvainiškio, Avilių, Palėvenėlės, Adomynės parapijų administratorius. 1974 m. gegužės 12 d. paskiriamas klebonu į Kamajus, kur ištarnavo 27 metus, sykiu rūpindamasis Salų parapija. Dešimt metų jam taip pat teko būti Duokiškio parapijos klebonu. Praėjusį pavasarį susirgęs, gydėsi Panevėžio TBC ligoninėje.

Laidotuvių šv. Mišioms Kamajų bažnyčioje liepos 17 d. vadovavo vysk. J. Preikšas, pamokslą pasakė kan. Bronius Antanaitis, dalyvavo 34 kunigai. Prie kapo duobės atsisveikinimo žodžius tarė kurso draugai kun. Antanas Dilys ir mons. Kazimieras Vasiliauskas. Kun. Petras Kiela palaidotas Kamajų bažnyčios šventoriuje.

-kba-