Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 

Liepos 31 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.

Posėdžio metu buvo svarstomos ateities sielovados programos gairės. Jas pristatęs Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius nurodė, jog, aptariant šį klausimą, atskaitos tašku turi būti popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkasis laiškas „Žengiant į trečiąjį tūkstantmetį”, kuriame labai aiškiai nurodomos kryptys, kurių turi laikytis Katalikų Bažnyčia. Vyskupai sutiko, jog, atsižvelgiant į krašto specifiką, kai kurios kryptys įgauna didesnę svarbą. Ypač buvo atkreiptas dėmesys į būtinybę labiau įtraukti tikinčiuosius pasauliečius į aktyvią veiklą Bažnyčioje, plačiau aiškinti ir propaguoti Katalikų Bažnyčios moralinių vertybių sistemą. Buvo nutarta, kad iki Naujųjų Metų, vyskupams pasitarus su kunigais ir aktyvesniais pasauliečiais, iš vyskupijų bus pateikti pasiūlymai būsimajai sielovados programai. Gali būti, jog programa bus orientuojama taip, kad kiekvienais metais būtų pabrėžiama kokia nors viena sielovados sritis, be abejo, nepamirštant ir bendros veiklos. Gavus pasiūlymus iš vyskupijų, programa bus rengiama toliau.

Vyskupai taip pat tarėsi dėl jaunimo centrų darbo koordinavimo. Buvo nutarta, jog netolimoje ateityje, reorganizuojant Vyskupų Konferencijos struktūras, bus sudaryta vieno vyskupo vadovaujama Jaunimo reikalų taryba, į kurią įeis visų Lietuvos vyskupijų jaunimo centrų atstovai. Buvo prieita prie bendros nuomonės, jog kur kas naudingesnis yra koordinacinis organas negu vienas centras, kurio nurodymai būtų privalomi visiems. Taip pat buvo svarstomas jaunimo centrų pasiūlymas kas kelerius metus vis kitoje vyskupijoje rengti Lietuvos jaunimo dienas. Pripažinus, jog 2000 metais vykę renginiai davė teigiamų vaisių, šiam sumanymui vyskupai mielai pritarė. Lietuvos jaunimo dienų organizavimas taip pat bus pavestas sudaromai Jaunimo reikalų tarybai.

Vyskupai svarstė pasiūlymus dėl katalikiškų laidų transliacijų Lietuvos radijuje ir televizijoje. Konkretūs susitarimai šiuo klausimu turės būti sudaryti įgyvendinant Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos susitarimus, įsigaliojusius praėjusių metų rugsėjį.

Posėdžio dalyviai patvirtino šiemet švenčiamų vyskupo Motiejaus Valančiaus 200-ųjų gimimo metinių jubiliejui skirto ganytojiško laiško projektą. Šis laiškas bus oficialiai paskelbtas artimiausiu laiku.

Taip pat tartasi dėl krikščionių vienybės aštuondienio organizavimo 2002 metais bei pagrindinių ekumeninės veiklos krypčių. Nutarta, prieš pateikiant konkrečias rekomendacijas, pasikonsultuoti su Popiežiškąja krikščionių vienybės taryba, siekiant išlaikyti bendrą liniją su visuotine Bažnyčia.

Vyskupams buvo pristatytas „Aidų” leidyklos išleistas Vatikano II Susirinkimo nutarimų naujasis vertimas į lietuvių kalbą. Nors šie svarbūs Bažnyčios dokumentai Lietuvoje išleidžiami jau trečią kartą, tačiau tik šis leidimas gali būti laikomas oficialiu, nes jame yra šaltinių nuorodos ir reikalingos dalykinės bei teminės rodyklės, patikslintas vertimas. Ši knyga pirmiausia skirta teologijos specialistams ir studentams. Vyskupai pritarė, kad ji būtų nusiųsta ir visų Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekoms.

Vyskupai taip pat aptarė situaciją dėl tik bažnyčioje sudaromų nepilnamečių santuokų registravimo, nes bažnytiniai ir civiliniai įstatymai numato skirtingą santuokinio amžiaus ribą. Buvo nutarta Lietuvoje bažnyčioje sudaromoms santuokoms nustatyti 18 metų santuokinio amžiaus ribą, taip prisitaikant prie civilinės teisės normų.

Vyskupų Konferencija iš Lietuvos šeimos centro direktorės pareigų jos pačios prašymu atleido Nijolę Liobikienę ir naująja direktore paskyrė Vijoletą Valantiejutę, iki šiol ėjusią Kauno arkivyskupijos Šeimos centro direktorės pareigas.

Taip pat vyskupai aptarė Katalikų Bažnyčios Lietuvoje aktyvesnio pristatymo internete galimybes. Šiuo tikslu sudaryta komisija, kuri iki kito posėdžio turi pateikti išvadas ir pasiūlymus tolesnei strategijai šioje srityje.

Vyskupų Konferencija nutarė dar kartą priminti kunigams ir Bažnyčioje vienuolių ar kitokią tarnystę atliekantiems asmenims, kad biuletenio „Bažnyčios žinios” skyrelyje „Bažnyčios dokumentai” spausdinami oficialūs Vatikano institucijų ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos dokumentai. Kunigai ir kiti Bažnyčioje tarnystę atliekantys asmenys privalo su tais dokumentais susipažinti. Drauge jie įpareigojami tų dokumentų nuostatų laikytis savo bažnytinėje veikloje.

Kitą plenarinį Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdį numatyta surengti 2001 metų rugsėjo 28 dieną Kaune.

Posėdžio dalyvius savo apsilankymu pagerbė apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Erwinas Josefas Enderis, kuris baigia savo misiją Lietuvoje. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis visų vyskupų vardu padėkojo nuncijui už jo nuoširdžias pastangas ir darbą Lietuvoje ir įteikė atminimo dovaną. Kardinolas ypač pasidžiaugė Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos susitarimais dėl Katalikų Bažnyčios teisinės padėties, bendradarbiavimo tarp Bažnyčios ir valstybės kultūros ir švietimo srityje bei dėl kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados. Jis palinkėjo arkivyskupui Enderiui sėkmės einant apaštališkojo nuncijaus pareigas Čekijos Respublikoje.

Vakare 18 valandą Vilniaus arkikatedroje arkivyskupas Erwinas Josefas Enderis vadovavo šv. Mišių koncelebracijai, kurioje dalyvavo ir visi į posėdį atvykę vyskupai. Per pamokslą, atsisveikindamas su tikinčiaisiais, nuncijus pasidžiaugė pastebėjęs katalikų bendruomenės Lietuvoje atsinaujinimą ir susitelkimą liudijančių požymių, trumpai apibendrino savo veiklą Lietuvoje ir ragino visuomet pasitikėti Dievo galybe. Jis linkėjo visokio pasisekimo Lietuvai, užtikrindamas savo paramą ir draugystę.

Apaštališkasis nuncijus iš Lietuvos išvyks rugpjūčio viduryje. Iki naujo nuncijaus paskyrimo Šventojo Sosto laikinojo reikalų patikėtinio pareigas eis monsinjoras George Antonysamy.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas