Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 

Birželio 18 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.

Posėdžio pradžioje vyskupai buvo informuoti, jog Šventasis Sostas patvirtino naująjį Lietuvos Vyskupų Konferencijos statutą. Tai susiję su Vyskupų Konferencijos struktūros pasikeitimais, naujų komisijų bei tarybų sudarymu. Statutas numato, kad ateityje Lietuvos Vyskupų Konferencijoje veiks keturios komisijos: švietimo, visuomenės informavimo priemonių, liturgijos bei vienuolių reikalų. Šias komisijas sudarys vien tik vyskupai. Kitose srityse bus sudaromos vyskupo vadovaujamos tarybos, kurių darbe dalyvaus kunigai bei tikintieji pasauliečiai. Vyskupai preliminariai numatė, kokios tarybos ateityje turėtų veikti Lietuvos Vyskupų Konferencijoje.

Vyskupai taip pat aptarė Bažnyčioje sudaromų santuokų registracijos civilinėse metrikacijos įstaigose tvarką. Atsižvelgiant į tai, jog naujasis Civilinis kodeksas turi įsigalioti liepos 1 dieną, susitarimas šiuo klausimu turi būti pasiektas kiek galima greičiau. Balsuodami vyskupai nutarė, jog pranešimą apie santuokos sudarymą bažnyčioje civilinės valdžios įstaigoms galės pateikti patys sutuoktiniai. Vyskupų Konferencijos sekretoriatui pavesta tęsti konsultacijas su Teisingumo ministerija ir pasirašyti atitinkamą susitarimą.

Buvo svarstomos ir katechetų teologinio išsilavinimo problemos. Katalikų tikybos mokytojų atestacijos kvalifikacijos komisija kreipėsi į Vyskupų Konferenciją, prašydama nurodyti, kokios švietimo įstaigos tikybos mokytojams teikia aukštesnįjį ar aukštąjį Bažnyčiai priimtiną išsilavinimą. Galutinį sprendimą šiuo klausimu pavesta priimti Švietimo komisijai.

Vyskupams buvo pateiktas kunigų seminarijų rektorių, ugdytojų ir dvasios tėvų konferencijos pasiūlymas daryti metų pertrauką seminarijos studijose bei pareikšta nuostata, kad iki kunigystės šventimų kandidatas bent metus tarnautų diakonu. Tai susiję su galimybe būsimiems kunigams geriau ištirti savo pašaukimą. Kitas aspektas yra tas, jog šiuo metu dauguma būsimų kunigų Lietuvoje, baigdami seminariją, dar nebūna sulaukę Bažnyčios įstatymų reikalaujamo amžiaus. Pasiūlymui, kad diakonato tarpsnis truktų ne mažiau nei metus, vienbalsiai pritarė visi vyskupai. Kiti pasiūlymai dar bus svarstomi ateityje.

2001 metų spalio mėnesį Romoje vyks pasaulio vyskupų Sinodas. Vyskupai rinko delegatus į šį Sinodą nuo Lietuvos Vyskupų Konferencijos. Slapto balsavimo metu delegatu išrinktas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, jo pavaduotoju – Telšių vyskupas pagalbininkas Jonas Kauneckas.

Vyskupai taip pat aptarė reklamų naudojimą religinių renginių transliacijos per televiziją metu. Buvo pažymėta, jog tokios reklamos neleistinos ir pažeidžia tarptautines konvencijas. Buvo kalbėta apie pasitaikančius Vyskupų Konferencijos nustatyto Komunijos dalijimo būdo Lietuvoje pažeidimus, nukrypimus atliekant liturgines apeigas, ypač apie tai, jog neleistina laisvai interpretuoti ir keisti Eucharistijos maldą.

Kitą Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį numatyta surengti 2001 metų liepos 31 dieną Kaune.

Vakare Vilniaus arkikatedroje vyskupai dalyvavo arkivyskupo Julijono Steponavičiaus 10-ųjų mirties metinių minėjime.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas