Mirė kunigas Juozas Radzevičius (1921 –2001)
 

Gegužės 21 d. mirė Krosnos (Simno) parapijos altaristas kun. Juozas Radzevičius. Kun. Juozas Radzevičius gimė 1921 m. rugsėjo 27 d. Veisiejų parapijoje, Petroškų kaime. Mokėsi Petroškų pradinėje mokykloje. 1947 metais, baigęs Kauno suaugusiųjų gimnaziją, įstojo į Kauno mokytojų seminariją, 1949 m. – į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 1953 metais. 1952 m. rugsėjo 21 d. Panevėžio vyskupo K. Paltaroko įšventintas kunigu.

1953 m. gegužės 13 d. paskirtas Užunevėžio parapijos klebonu Kauno arkivyskupijoje, 1954 m. gruodžio 14 d. – Beižinių parapijos klebonu Kaišiadorių vyskupijoje, 1957 m. vasario 28 d. –Milašaičių parapijos klebonu Kauno arkivyskupijoje, 1960 m. lapkričio 11 d. – Paluobių parapijos klebonu, 1969 m. rugsėjo 1 d. – Gerdašių parapijos klebonu, 1969 m. gruodžio 16 d. – Didvyžių parapijos klebonu, 1971 m. birželio 16 d. – Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaru, 1975 m. birželio 10 d. – Pažėrų parapijos administratoriumi, 1978 m. liepos 17 d. – Santaikos parapijos administratoriumi, 1981 m. gegužės 30 d. – Sangrūdos parapijos klebonu, 1981 m. rugpjūčio 14 d. – Igliaukos parapijos klebonu, 1982 m. gegužės 28 d. – Liškiavos parapijos klebonu, 1989 m. rugsėjo 30 d. – Krosnos parapijos klebonu, 2000 m. spalio 19 d. – Krosnos parapijos altaristu, 2001 m. balandžio 3 d. – Simno parapijos altaristu.

Laidotuvių pamaldoms gegužės 23 d. Krosnoje vadovavo Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC, šv. Mišias koncelebravo 36 kunigai. Be jų, dalyvavo dar 2 kunigai ir 1 klierikas. Pamokslą bažnyčioje pasakė kurso draugas, Prienų parapijos klebonas mons. J. Užupis, prie kapo – kitas kurso draugas kun. Donatas Valiukonis SJ iš Vilniaus.

-Vk-