Mirė mons. Tadas Poška (1921 – 2001)
 

Gegužės 18 d. Telšiuose mirė mons. Tadas Poška. Mons. Tadas Poška gimė 1921 gegužės 28 d. Švėkšnos parapijos Jomantų kaime (Šilutės r.). Mokėsi Švėkšnos gimnazijoje ir Telšių kunigų seminarijoje (1940 – 1941 m. – Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje). 1943 m. pavasarį baigė kunigų seminariją ir gruodžio 8 d. Tauragės bažnyčioje vyskupo Vincento Borisevičiaus buvo įšventintas kunigu.

Dirbo vikaru Tauragėje, Telšių katedroje, Švėkšnoje, Klaipėdoje; klebonu – Palangoje, Alsėdžiuose, Užventyje, Sedoje, Šilalėje. Susilpnėjus sveikatai, buvo altaristas Rietave. Po to dirbo klebonu Gardame, Žemaičių Naumiestyje, aptarnaudamas Degučius, Luokėje, aptarnaudamas Upyną, Telšiuose, Mažeikiuose, dėstytoju Telšių kunigų seminarijoje, dvasios tėvu Telšių mažojoje seminarijoje. Be to, eidamas anksčiau minėtas pareigas, ėjo dekano ir Telšių vyskupijos tribunolo oficiolo pareigas, buvo Kunigų tarybos narys ir konsultorius. 1993 m. spalio 8 d. popiežius Jonas Paulius II suteikė jam monsinjoro titulą.

Mons. T. Poška stropiai tarnavo, išsiskyrė savo gerumu bei pagarba kiekvienam žmogui. Laidotuvių šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Antanas Vaičius, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras J. Kauneckas ir 88 kunigai. Pamokslą pasakė vysk. Antanas Vaičius, žodį prie kapo duobės tarė vysk.  J. Kauneckas. Laidotuvėse dalyvavo 70 klierikų ir labai daug tikinčiųjų. Palaidotas gegužės 21 d. Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų šventoriuje

-T-