Mirė kun. Juozapas Grabauskas (1911 – 2001)
 

Gegužės 5 d. Tauragėje mirė Tauragės altaristas jubiliatas kunigas Juozapas Grabauskas. Kun. J. Grabauskas gimė 1911 m. balandžio 12 d. Darsūniškio parapijoje (Kaišiadorių r.). Mokėsi Žiežmarių vidurinėje mokykloje. Baigęs Telšių kunigų seminariją, 1936 m. balandžio 5 d. buvo įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Plungėje, Šatėse, Luokėje, Skaudvilėje, Šilalėje; klebonu – Akmenėje, Laukuvoje, Mosėdyje, Šiaudinėje; altaristu – Salantuose. Nuo 1972 m. balandžio 18 d. iki mirties buvo altaristas Tauragėje.

Kun. J. Grabauskas garsėjo gerais pamokslais. Laidotuvių šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Antanas Vaičius, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras J. Kauneckas ir 44 kunigai. Pamokslą pasakė vysk. Antanas Vaičius, žodį prie kapo duobės tarė vysk. J. Kauneckas. Kun. J. Grabauskas palaidotas gegužės 7 d. Tauragės bažnyčios šventoriuje.

-T-