Mirė kunigas Petras Adomonis (1922 –2001)
 

Balandžio 16 d. mirė Utenos Kristaus žengimo į dangų parapijos klebonas ir Utenos dekanas kun. Petras Adomonis. Kun. P. Adomonis gimė 1922 m. sausio 22 d. Levaniškių kaime, Traupio parapijoje, Panevėžio apskrityje. 1934 m. baigė Levaniškių pradžios mokyklą. Dėl sunkios šeimos ekonominės padėties dvejus metus negalėjo toliau mokytis ir dirbo ūkyje. 1936–1938 m. mokėsi Ragyvos mokykloje, baigė penktą ir šeštą skyrius. 1938–1939 m. privačiai pasirengęs baigė pirmąją ir antrąją gimnazijos klases ir tų pačių metų rugsėjo 1 d. įstojo į Ukmergės trečiąją klasę.

1943 m., baigęs gimnaziją, įstojo į Kunigų seminariją. 1948 m. balandžio 25 d. vyskupo K. Paltaroko buvo įšventintas į kunigus. 1948–1951 m. dirbo vikaru Vaškų, Linkuvos, Krinčino parapijose, Panevėžio katedroje. Nuo 1951 m. 8 metus dirba Rozalimo parapijos administratoriumi. 1959 m. paskiriamas Raguvos klebonu ir dekanu. Ėmęs aktyviai burti bendruomenę, kaip atsako susilaukia sovietų valdžios ir vietinių ateistų šmeižto kampanijos. 1963 m. birželio 23 d. „Panevėžio tiesoje” pasirodo A. Dačiulio straipsnis „Karingasis dekanas”. Tais pačiais metais iš jo atimamas sovietų valdžios išduotas ir kunigui privalomas darbo pažymėjimas. Kurį laiką dirba melioracijoje. 1963 m. rugsėjo 20 d. paskiriamas Burbiškio parapijos, 1968 m. – Kriaunų klebonu. 1975 m. iš Kriaunų perkeliamas į Skiemonis. Čia darbuojasi beveik 15 metų. 1982 m. jam papildomai patikimos Leliūnų parapijos klebono pareigos. Be šių pareigų, keletą metų savanoriškai aptarnauja Užunvėžių parapiją. 1990 m. vysk. J. Preikšas paskiria kun. P. Adomonį Utenos klebonu ir Utenos dekanu. Utenoje jis imasi aktyvios visuomeninės veiklos – rūpinasi Caritas reikalais, vadovauja Lietuvių katalikų mokslo akademijos Utenos skyriui ir kt.

Laidotuvių šv. Mišias koncelebravo vysk. J. Tunaitis ir 70 kunigų. Pamokslą per Mišias pasakė kan. B. Antanaitis, prie kapo atsisveikino žodį tarė kun. S. Filipavičius ir velionio kurso draugas mons. K. Jakaitis. Kun. Petras Adomonis palaidotas Utenos bažnyčios šventoriuje.